XXXXXXXXXXXXXXXXXX

ICT-undersökningens pilotprojekt på nätet

Beskrivning av datainsamlingen

Undersökningen om befolkningens användning av informations- och kommunikationsteknik är en enkätundersökning som kartlägger hushållens datatekniska utrustning och internetanslutningar samt befolkningens användning av informations- och kommunikationsteknik. Undersökningen utreder hur befolkningen använder datorer och andra apparater samt användningsområden och användningsfrekvens.

Undersökningen är obligatorisk i alla EU-medlemsländer och därtill genomförs den i vissa andra europeiska länder. EU-kommissionen finansierar också undersökningen delvis. Uppgifterna samlas årligen in genom telefonintervjuer. I Finland har undersökningen om befolkningens användning av informations- och kommunikationsteknik genomförts årligen sedan år 2003. Tidigare genomfördes undersökningen med några års mellanrum.

I fortsättningen samlas ICT-undersökningens material in som kombinerad datainsamling på så sätt att uppgifterna kan lämnas antingen på en blankett som man själv fyller i eller via telefonintervju.

Med hjälp av ICT-undersökningens pilotprojekt på nätet testar man hur en kombinerad datainsamling fungerar när man undersöker befolkningens användning av informations- och kommunikationsteknik. I pilotprojektet samlas uppgifterna in under maj–juni med en webblankett som intervjupersonerna själva fyller i.

Från vem samlas uppgifterna in

Undersökningsområdet omfattar hela landet, och undersökningens svarspersoner representerar Finlands befolkning i åldern 16–74 år ifråga om ålder, kön, bostadsområde och modersmål.

Deltagandet i undersökningen är frivilligt. För att undersökningen ska lyckas är det dock mycket viktigt att så många som möjligt av dem som valts med i urvalet deltar och representerar alla finländska hushåll.

Till vad används uppgifterna?

I Finland används uppgifterna av ministerierna och förvaltningen i lagstiftnings- och utvecklingsprojekt samt av företag och branschorganisationer inom IT- och internetbranschen för uppföljning av den egna verksamhetsmiljön. Också forskningsinstituten, universiteten och massmedierna tillhör uppgiftsanvändarna.

Uppgifterna som erhålls med ICT-pilotprojektet används för att underlätta övergången till ICT-undersökningens kombinerade datainsamling samt för att utveckla webblanketten.

Material från datainsamlingen används i följande statistik:

Behandling av uppgifter

Svaren behandlas konfidentiellt på ett sådant sätt att enskilda svarspersoner inte kan identifieras. Statistiklagen (280/2004) förpliktar Statistikcentralen att behandla uppgifterna konfidentiellt.

Hur ofta insamlas uppgifterna?

Av engångsnatur