XXXXXXXXXXXXXXXXXX

ICT-tutkimuksen verkkopilotti

Tiedonkeruun kuvaus

Väestön tieto- ja viestintätekniikan käyttö -tutkimus on kyselytutkimus, jonka avulla kuvataan kotitalouksien tietoteknisiä laitteita ja internetyhteyksiä sekä väestön tieto- ja viestintätekniikan käyttöä. Tutkimuksella selvitetään väestön tapaa käyttää tietokoneita ja muita laitteita sekä internetin käyttötarkoituksia ja käytön useutta.

Tutkimus on pakollinen kaikissa EU:n jäsenmaissa ja lisäksi se tehdään eräissä muissa Euroopan maissa. EU-komissio myös rahoittaa osittain tutkimusta. Suomessa väestön tieto- ja viestintätekniikan käyttö -tutkimus on tehty vuosittain vuodesta 2003 ja sitä ennen muutaman vuoden välein.

ICT-tutkimuksen aineisto kerätään jatkossa yhdistelmätiedonkeruuna siten, että tiedot voidaan antaa joko itsetäytettävällä lomakkeella verkossa tai puhelinhaastattelussa.

ICT-tutkimuksen verkkopilotilla testataan yhdistelmäkeruun soveltuvuutta Väestön tieto- ja viestintätekniikan käyttö - tutkimukseen. Pilotissa tiedot kerätään itsetäytettävällä verkkolomakkeella touko-kesäkuussa.

Keneltä tietoja kerätään?

Tutkimusalueena on koko maa, ja tutkimuksen vastaajat edustavat Suomen 16–74-vuotiasta väestöä iän, sukupuolen, asuinalueen ja äidinkielen suhteen. Tiedot kerätään Suomessa asuvilta 16-74-vuotiailta kansalaisilta.

Vastaaminen on vapaaehtoista. Tutkimuksen onnistumiseksi on kuitenkin tärkeää saada mukaan mahdollisimman moni otokseen valituista edustamaan kaikkia suomalaisia kotitalouksia.

Tietojen käsittely

Tiedot käsitellään siten, ettei yhdenkään vastaajan henkilöllisyyttä voida tunnistaa. Tilastolaki (280/2004) velvoittaa Tilastokeskusta käsittelemään tiedot luottamuksellisina.

Mihin tietoja käytetään?

Vuosittain kerättävän tilastoaineiston tietoja käyttävät Suomessa ministeriöt ja hallinto lainsäädäntö- ja kehittämishankkeissaan sekä tietotekniikka- ja internetalan yritykset ja toimialajärjestöt toimintaympäristönsä seuraamisessa. Myös tutkimuslaitokset, yliopistot ja joukkoviestimet kuuluvat tietojen käyttäjiin.

ICT-verkkopilotista saatuja tietoja käytetään edistämään ICT-tutkimuksen yhdistelmätiedonkeruuseen siirtymistä sekä verkkolomakkeen kehittämiseen.

Tiedonkeruun aineistoa käytetään seuraavissa tilastoissa:

Kuinka usein tietoja kerätään?

Kertaluonteinen