XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Allmänt om datainsamlingen

Volymindexet för industriproduktionen är urvalsstatistik. Beräkningen av indexet baserar sig på en enkät som skickas till industriella arbetsställen eller företag som är verksamma i Finland. De uppgiftslämnare som valts med i urvalet frågas månatligen om produktionsvolymen på de varor som arbetstället eller företaget producerat eller alternativt om värdet av den totala produktionen, värdet av industriella tjänster som producerats och marginalen i den kommersiella verksamheten.

Vad gäller företag med färre än 50 anställda kompletteras Statistikcentralens egen datainsamling med uppgifter ur skatteförvaltningens periodskattematerial. I vissa fall lämnar branschorganisationerna centraliserat uppgifter om flera arbetsställen eller företag.

Enkäten använder sig av en elektronisk datainsamlingstjänst Statistikcentralen - Blanketter och anvisningar

Lagstiftning

Produktionen av statistiken grundar sig på Europeiska unionens förordning om kortfristig statistik (1158/2005) och i Finland styrs sammanställandet av statistiken av statistiklagen (280/2004). Från uppgiftslämnarna samlas endast sådana nödvändiga uppgifter in som inte kan fås någon annanstans ifrån. Vid publiceringen av uppgifter beaktas uppgifternas sekretess och säkerställs att det inte går att identifiera ett enskilt företags uppgifter eller utveckling.