XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Enkät om volymindex för industriproduktionen

Beskrivning av datainsamlingen

I enkäten om volymindex för industriproduktionen frågas företag eller arbetsställen månatligen om volym- och värdeuppgifter för industriproduktionen.

Enligt EU:s statistikförordning (1158/2005) är Statistikcentralen skyldig att producera kortperiodisk konjunkturstatistik över bl.a. industriproduktionsvolymen.

Uppgifterna samlas in med webblankett.

Från vem samlas uppgifterna in

Enkäten om volymindex för industriproduktionen omfattar omkring 900 av de mest betydande arbetsställena eller företagen inom sin näringsgren. Kriteriet för valet är storleken på arbetsstället eller företaget i förhållande till näringsgrenens värdeökning.

Dessutom frågas centralt några centralorganisationer eller branschförbund om arbetsställenas eller företagens värde- eller volymuppgifter.

Företagens skyldighet att lämna uppgifter grundar sig på statistiklagen (280/2004).

Till vad används uppgifterna?

I statistiken som publiceras anges uppgifterna som indextal efter näringsgren.

EU:s statistikbyrå (Eurostat), den offentliga förvaltningen, forskningsinstitut, olika organisationer inom industrin, medierna och medborgarna behöver denna statistik. Uppgifterna används bl.a. för beredning av konjunktur- och penningpolitik samt bedömning av den näringsgrensvisa utvecklingen och penningmarknaden.

Material från datainsamlingen används i följande statistik:

Behandling av uppgifter

Statistiklagen förpliktar Statistikcentralen att behandla uppgifterna konfidentiellt och de används bara för statistiska ändamål. Statistikcentralen är skyldig att hemlighålla uppgifter om enskilda företag.

Volymindexet för industriproduktionen är s.k. insiderstatistik. Enligt insiderbestämmelserna får bara de personer som nämns i bestämmelserna behandla uppgifterna. Dessutom har dessa personer tystnadsplikt.

Ändring

Fr.o.m. år 2010 har Statistikcentralens egen datainsamling kompletterats med Skatteförvaltningens periodskattematerial vad gäller företag med färre än 50 anställda.

Hur ofta insamlas uppgifterna?

Månatligen