XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Reparationsbyggande av industri- och lagerbyggnader

Beskrivning av datainsamlingen

Uppgifter om reparationer av industri- och lagerbyggnader insamlas vart tredje år. Målpopulationen är ägare till affärs- och kontorsbyggnader eller ansvariga för byggnaden.

Undersökningen är en urvalsbaserad telefonintervjuundersökning. Intervjuerna görs av Statistikcentralens telefonintervjucentral.

Från vem samlas uppgifterna in

Urvalet omfattar 700 ägare till industri- och lagerbyggnader. Urvalet består av de cirka 200 största ägarna till industri- och lagerbyggnader. Resten av urvalet har tagits ut slumpmässigt.

Till vad används uppgifterna?

Uppgifterna används vid framställning av publikationen över reparationer av byggnader och bostäder när det gäller beskrivningen av reparationer av affärs- och kontorsbyggnader.

Material från datainsamlingen används i följande statistik:

Behandling av uppgifter

Statistiklagen förpliktar Statistikcentralen att behandla uppgifterna konfidentiellt och de används bara för statistiska ändamål.

När det gäller industri- och lagerbyggnader granskas det insamlade materialet med hjälp av några logiska regler och felaktiga uppgifter korrigeras

Hur ofta insamlas uppgifterna?

Annan regelbunden