XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Enkät om industrins orderingång

Beskrivning av datainsamlingen

I enkäten om industrins orderingång insamlas uppgifter om värdet på orderingången under en månad för de varor och tjänster som är avsedda för produktion på arbetsställen i Finland.

Från vem samlas uppgifterna in

Industrins orderingång är en statistik som baserar sig på urval enligt prövning. Grundobservationsenheten är ett företag eller en branschenhet inom industrin. Omkring 420 av dessa omfattas av urvalet månatligen. Mätt med omsättning är urvalets täckning omkring 80 procent.

Urvalet justeras årligen och de mest betydande nya företagen eller branschenheterna införs i urvalet. Vid bildandet av urvalet eftersträvas att med en så liten urvalsstorlek som möjligt åstadkomma en tillräcklig omsättningsmässig täckning efter näringsgren.

Företagens skyldighet att lämna uppgifter grundar sig på statistiklagen (280/2004).

Till vad används uppgifterna?

Indexet som beräknas på basis av uppgifterna som insamlas i enkäten om industrins orderingång ger information om utvecklingen av orderingången samt om den kommande utvecklingen av produktion och omsättning. Med hjälp av uppgifterna kan den offentliga förvaltningen, näringslivet och forskningsinstitut bedöma ekonomins utveckling.

Material från datainsamlingen används i följande statistik:

Behandling av uppgifter

Statistiklagen förpliktar Statistikcentralen att behandla uppgifterna konfidentiellt och de används bara för statistiska ändamål.

Hur ofta insamlas uppgifterna?

Månatligen