XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Enkät om industrins arbetsställen

Beskrivning av datainsamlingen

Statistikcentralen samlar årligen in uppgifter om arbetsställen från företagen för framställning av områdes- och näringsgrensstatistik. Uppgifterna används också för framställningen av natio-nalräkenskaper och annan ekonomisk statistik. Till industri räknas utvinning av mineral, gruv-drift, fabriksindustri, försörjning av el-, gas- och värme samt vattenförsörjning och avfallshantering. Skyldigheten att lämna uppgifter grundar sig på statistiklagen (280/2004). Europeiska unionens förordningar kräver dessutom att uppgifterna i fråga insamlas. (Förordning om statistik över företagsstrukturer nr 295/2008 och förordning om det europeiska national- och regio-nalräkenskapssystemet, ENS nr 2223/96).

Företagen kan sända uppgifterna elektroniskt på en webblankett via internet. Enkäten gäller den räkenskapsperiod som upphörde under perioden 1.1.2021–31.12.2021.

Från vem samlas uppgifterna in

Enkäten omfattar i huvudsak alla industriella arbetsställen inom företag med flera arbetsställen och minst 50 anställda. I vissa fall omfattar enkäten också industriella arbetsställen som är mindre än detta. Också kommunernas industriella enheter omfattas av enkäten.

Till vad används uppgifterna?

Uppgifterna om arbetsställen inom industrin används för framställning av områdes- och näringsgrensstatistik över industrin samt annan strukturell och ekonomisk statistik.
Uppgifterna om företag och arbetsställen används också som undersökningsmaterial i Statistikcentralens surveylaboratorium vid enheten för företagsstrukturer samt vid beräkningen av nationalräkenskaper, regionalräkenskaper och finansiella räkenskaper vid enheten för ekonomistatistik.

Behandling av uppgifter

De uppgifter som samlas in för statistikändamål är sekretessbelagda enligt lag.

Ändring

Blanketten är betydligt mindre omfattande än föregående års blankett. Enkäten innehåller inte längre en specifikation av uppgifter om intäkter och kostnader eller avsnittet om personalen.

Hur ofta insamlas uppgifterna?

Årligen