XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Enkät för industrins varustatistik

Beskrivning av datainsamlingen

I enkäten för industrins varustatistik insamlas värde- och mängduppgifter in efter varubenämning gällande företagens industriproduktion och industriella tjänster. Enkäten gäller företagets produktion i Finland. Uppgifterna om produktionen ges av den faktiska tillverkaren. Uppgifterna efterfrågas huvudsakligen av företag eller arbetsställen. Värdeuppgifter om ämnen och varor som köpts för industriproduktionen (köp av råämnen, halvfabrikat, tillsatsämnen och varor) år 2019 insamlas av en del av företagen i samband med enkäten för industrins varustatistik och från en del av företagen hösten 2020 med en separat enkät.

Statistikföringen av varor grundar sig på Europaparlamentets och rådets förordning om europeisk företagsstatistik (nr 2019/2152) samt på EU-kommissionens genomförandeförordning (nr 2020/1197).

Kalenderåret används som statistikföringsperiod. Uppgifterna sändas in på en elektronisk blankett. De uppgifter som samlas in publiceras i statistiken över industriproduktionen i Statistikcentralens PX-Web-/StatFin-tabelldatabassystem.

Från och med år 2022 ber vi att specificera den egna sålda produktionen och den produktion som producerats som underleverans åt andra. Också avgift för underleverans ska rapporteras per vara. Om det inte finns exakta uppgifter om de varor som produceras som underleverans räcker det med en uppskattning. Ändringen gäller endast företag som producerar varor som underleverans åt andra företag.

Från vem samlas uppgifterna in

Enkäten omfattar alla företag med industriell verksamhet och med minst 10-20 anställda och i vissa fall också mindre företag (gruvdrift och utvinning av mineral = huvudgrupp B, tillverkning = huvudgrupp C).

Företag med 10-19 anställda får befrielse från enkäten nästa år efter att de besvarat enkäten.

Skyldigheten att lämna uppgifter baserar sig på statistiklagen (280/2004, lagändring 361/2013).

Till vad används uppgifterna?

EU:s och Finlands industristatistik: Produktionsuppgifterna används vid EU:s statistikbyrå Eurostat och i vissa andra internationella organisationer (bl.a. OECD, FN). Uppgifterna används för uppföljning och analysering av industrins utveckling inom den offentliga förvaltningen, i organisationer, forskningsinstitut och inom näringslivet såväl i Finland som utomlands, framför allt i EU-länder. Ytterligare används uppgifterna i varustatistiken som viktstruktur i kortsiktiga konjunkturindikatorer (volymindex för industriproduktionen, producentprisindex för industrin).

Uppgifter om köp av råvaror samlas in för tabellerna över input-output och utbud-användning i BNP-beräkningen i nationalräkenskaperna.

Behandling av uppgifter

Statistiklagen förpliktar Statistikcentralen att behandla uppgifterna konfidentiellt. Uppgifterna används enbart för statistiska ändamål.

Ändring

Från och med år 2022 ber vi att specificera den egna sålda produktionen och den produktion som producerats som underleverans åt andra. Också avgift för underleverans ska rapporteras per vara. Om det inte finns exakta uppgifter om de varor som produceras som underleverans räcker det med en uppskattning. Ändringen gäller endast företag som producerar varor som underleverans åt andra företag.

EU:s grant-finansiering har beviljats för revidering av datainsamlingen och statistikföringen åren 2020–2021.

Hur ofta insamlas uppgifterna?

Årligen