XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Ämnen och varor inom industriproduktionen

Beskrivning av datainsamlingen

Med enkäten om ämnen och varor inom industriproduktionen insamlas värdeuppgifter om köp av de viktigaste ämnen och varor som företagen använder inom industriproduktionen (köp av råvaror, halvfabrikat, tillsatsämnen och varor) efter benämning. Enkäten gäller företagets industriproduktion i Finland.

Kalenderåret används som statistikföringsperiod. Datainsamlingen görs vartannat år på hösten. Uppgifterna sändas in på en elektronisk blankett.

Från vem samlas uppgifterna in

Enkäten omfattar huvudsakligen industriföretag med minst 20 anställda. Också icke-industriella företags betydande (tillräckligt stora) industriella arbetsställen omfattas av enkäten.

Företagens skyldighet att lämna uppgifter grundar sig på statistiklagen (280/2004, ändr. 361/2013).

Till vad används uppgifterna?

Uppgifterna i enkäten används i huvudsak vid framställningen av nationalräkenskaperna och annan ekonomisk statistik.

Material från datainsamlingen används i följande statistik:

Behandling av uppgifter

Statistiklagen förpliktar Statistikcentralen att behandla uppgifterna konfidentiellt och de används bara för statistiska ändamål.

Ändring

Fr.o.m. statistikåret 2019 används som nomenklatur för enkäten om ämnen och varor inom industriproduktionen Europeiska gemenskapens kombinerade CN-nomenklatur (Combined Nomenclature). CN-nomenklaturen är en 8-siffrig varuklassificering som används i statistik över utrikeshandel.

I enkäten om ämnen och varor inom industriproduktionen frågades tidigare också efter volymuppgifter när det gäller köp av ämnen och varor för industriproduktionen samt i fråga om vissa ämne- och varubenämningar också efter totalanvändning.
För att minska uppgiftslämnarbördan frågas inte längre efter volymuppgifter och totalanvändning.

Uppgifter om köp av ämnen och varor som används inom produktionen efterfrågas under udda år fr.o.m. statistikåret 2013. Från de flesta företagen samlas uppgifterna in separat från Enkäten för industrins varustatistik.

Hur ofta insamlas uppgifterna?

Annan regelbunden