XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Svarsanvisning

Hur har uppgiftslämnarna valts ut?

Uppgiftslämnarna för reseenkäten har slumpmässigt valts ut ur Statistikcentralens databas över befolkningen i Finland. En person som valts med i undersökningen kan vara vem som helst som fyllt 15 år, men som är högst 84 år, och som bor i Finland.

Hur görs undersökningen?

Reseenkäten görs i form av en blandad datainsamling där uppgiftslämnaren själv kan välja bland en webbenkät eller telefonintervju. I undersökningen frågas efter uppgifter om resor i Finland och utomlands som slutade under de föregående månad. Till resor räknas både fritidsresor och resor förknippade med jobbet.

Hur tar man kontakt med uppgiftslämnaren?

En person som valts ut för undersökningen får ett brev från Statistikcentralen där man berättar om enkäten. Efter det kan uppgiftslämnaren fylla i uppgifterna om resorna som slutade under de föregående månad på webblanketten. Om man inte alls har rest ska också detta antecknas på webblanketten.

Ifall en person som valts ut för undersökningen inte fyller i blanketten färdigt, ringer Statistikcentralens intervjuare till denna person för att göra en telefonintervju. Uppgiftslämnaren kan också själv kontakta Statistikcentralen och komma överens om en intervjutid. 

Vem besvarar frågorna?

Reseenkäten gäller bara den utvalda intervjupersonens resor. Sådana resor som den utvalda intervjupersonen inte deltagit i ska alltså inte anges. Personen kan dock be andra om hjälp för att fylla i uppgifterna om resan t.ex. då någon annan har gjort bokningar eller betalat utgifter för med resan.

Varför är det viktigt att delta i enkäten?

Det är mycket viktigt att varje person som valts med i enkäten deltar i den, eftersom en uppgiftslämnare inte kan ersättas med någon annan. En person som valts med representerar över tusen andra personer bosatta i Finland. Vägran att delta i enkäten innebär att man inte får så exakta uppgifter som man skulle behöva om sådana personers resor som är i en liknande livssituation. Varje uppgiftslämnares svar är viktigt för att statistiken som publiceras ska ge en tillförlitlig och sanningsenlig bild av finländarnas resor.

Material

Följebrev (pdf)

Broschyr (pdf)

Dataskyddsbeskrivning