XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Reseenkäten

Beskrivning av datainsamlingen

Föremålet för reseenkäten är resor i Finland och utomlands som slutade under den föregående månaden.

Undersökningen består av två delar. I månadsundersökningen samlar man in uppgifter om finländarnas resor, antalet resor och resornas karaktär. En gång om året genomförs en s.k. årsundersökning. Med hjälp av den kartläggs antalet personer som gjort resor under undersökningsåret.

Undersökningen görs i form av en mixed-mode-datainsamling (internet- och telefonintervjuundersökning). Statistikcentralens statistikintervjuare gör telefonintervjuerna. Årsundersökningsdelen är med i januari månads intervju.

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 692/2011 förpliktar medlemsstaterna att samla in, sammanställa, bearbeta och översända harmoniserad statistik om tillgång och efterfrågan avseende turism.

Från vem samlas uppgifterna in

Urvalspersonerna representerar befolkningen i åldern 15–84 år som är fast bosatt i Finland. Reseundersökningens urvalsstorlek är 2 350 personer i månaden och vid varje undersökningsomgång intervjuas olika personer.

Det är frivilligt att delta i reseenkäten. För att undersökningen ska lyckas är det dock viktigt att så många som möjligt av dem som valts med i urvalet deltar och representerar alla personer bosatta i Finland.

Till vad används uppgifterna?

Uppgifterna i undersökningen används för framställning av turismstatistik samt utarbetande av nationalräkenskaperna och betalningsbalansen, för beskrivning av turismens utvecklingstrender och som bakgrunds-, undervisnings- och undersökningsmaterial.

Material från datainsamlingen används i följande statistik:

Behandling av uppgifter

Enskilda personers svar kan inte identifieras i statistiken som publiceras. Statistiklagen (280/2004) förpliktar Statistikcentralen att behandla uppgifterna konfidentiellt.

Ändring

Från och med 2022 kallas datainsamlingen för reseenkäten. Åren 2019–2021 kallades datainsamlingen för enkäten om finländarnas resor.

Hur ofta insamlas uppgifterna?

Månatligen