XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Ofta frågade frågor (FAQ)

Vad har jag för nytta av att delta i enkäten?

Genom att delta i enkäten kan du säkerställa att du och andra människor i motsvarande livssituation beaktas i beslutsfattande eftersom man med hjälp av de uppgifter som intervjupersonerna ger gör generaliseringar av hela befolkningen. Det är viktigt att olika typer av personer som bor i Finland deltar i undersökningen – unga och gamla, studerande, pensionärer och sysselsatta, ensamboende, par, ensamförsörjare och familjer med flera barn, låg-, medel- och höginkomsttagare, såväl stadsbor som glesbygdsinvånare runtom i landet. Deltagande är din medborgerliga rättighet. Genom att använda den kan du för din del inverka på att beslutsfattandet bygger på tillförlitlig information.

Det är inte möjligt att få de uppgifter som samlas in med hjälp av reseenkäten på annat sätt än genom att fråga uppgiftslämnarna. Härigenom har beslutsfattare, forskare och journalister, såväl i Finland som internationellt, möjlighet att dra tillförlitligare slutsatser om turismen.

Varför vill ni intervjua just mig? Kan ni inte intervjua någon annan i stället?

De personer som valts ut för undersökningen har tagits ut slumpmässigt och kan inte ersättas med någon annan.

Undersökningen grundar sig på ett s.k. slumpmässigt urval där uppgiftslämnarna väljs ut slumpmässigt ur Statistikcentralens databas över befolkningen i Finland. Svarspopulationen tas ut på ett så täckande sätt som möjligt t.ex. regionalt. Det är inte möjligt att byta ut uppgiftslämnare och de som har vägrat att delta ingår helt enkelt inte i undersökningsmaterialet. Detta försvagar resultatens exakthet och tillförlitlighet i synnerhet när det gäller de befolkningsgrupper som påminner om dem som vägrat svara. Därför är varje uppgiftslämnare viktig och kan inte ersättas på något annat sätt.

På vilka språk kan man delta i enkäten?

Man kan delta på finska, svenska eller engelska.

Om du önskar svara på något annat språk kan du framföra dina önskemål på adressen matkat.info@stat.fi.

Kan jag svara på era frågor?

I reseenkäten frågas grunduppgifter om resor som slutade under den föregående månaden. Sådana uppgifter är t.ex. resmål, resans längd, inkvartering, färdmedel och kostnader. Det är lätt att fylla i uppgifterna på webblanketten. Om du hellre berättar om dina resor i en telefonintervju kan det vara lättare att svara om du före intervjun tänker tillbaka på konsumtionsutgifterna och på hur du bokat resorna som slutade under de föregående månad.

I intervjun testar man inte uppgiftslämnaren, utan man samlar in uppgifter om gjorda resor. Frågorna är inte svåra och intervjuaren kan vid behov precisera frågorna.