XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Befolkningens användning av informations- och kommunikationsteknik

Beskrivning av datainsamlingen

Undersökningen om befolkningens användning av informations- och kommunikationsteknik är en enkätundersökning som kartlägger hushållens datatekniska utrustning och internetanslutningar samt befolkningens användning av informations- och kommunikationsteknik. Undersökningen utreder hur befolkningen använder datorer och andra apparater samt användningsområden och användningsfrekvens. Den innehåller frågor också till personer som inte använder internet, dator eller mobiltelefon.

Undersökningen är obligatorisk i alla EU-medlemsländer och därtill genomförs den i vissa andra europeiska länder. EU-kommissionen finansierar undersökningen delvis. Uppgifterna samlas årligen in med en blankett som fylls i på webben och genom telefonintervjuer. I Finland har undersökningen om befolkningens användning av informations- och kommunikationsteknik genomförts årligen sedan år 2003. Tidigare genomfördes undersökningen med några års mellanrum.

Från vem samlas uppgifterna in

Varje år omfattar undersökningen 6 000 personer som valts ut genom slumpmässigt urval. Undersökningsområdet omfattar hela landet, och undersökningens svarspersoner representerar Finlands befolkning i åldern 16–89 år ifråga om ålder, kön, bostadsområde och modersmål.

Deltagandet i undersökningen är frivilligt. För att undersökningen ska lyckas är det dock mycket viktigt att så många som möjligt av dem som valts med i urvalet deltar och representerar alla finländska hushåll.

Till vad används uppgifterna?

I Finland används uppgifterna av ministerierna och förvaltningen i lagstiftnings- och utvecklingsprojekt samt av företag och branschorganisationer inom IT- och internetbranschen för uppföljning av den egna verksamhetsmiljön. Också forskningsinstituten, universiteten och massmedierna tillhör uppgiftsanvändarna.

Uppgifterna om Finland som är internationellt jämförbara levereras till EU:s statistikbyrå Eurostat. Flera av Europeiska unionens organ, såsom kommissionens huvudavdelningar, använder uppgifterna från Eurostat för planering och uppföljning av politiska program. Av andra internationella organisationer utnyttjas uppgifterna av bl.a. OECD.

Material från datainsamlingen används i följande statistik:

Behandling av uppgifter

Enskilda personers svar kan inte identifieras i statistiken som publiceras. Statistiklagen (280/2004) förpliktar Statistikcentralen att behandla uppgifterna konfidentiellt.

Ändring

År 2020 köptes telefonintervjuerna för datainsamlingarna av IROResearch Oy som underleverans.

År 2019 köptes merparten av telefonintervjuerna för datainsamlingarna av IROResearch Oy som underleverans.

År 2016 infördes en mixed-mode-datainsamling, där svarspersonerna själva kan välja om de vill svara med en webblankett eller via en telefonintervju.

År 2013 höjdes den övre åldersgränsen för undersökningens urval från 74 år till 89 år. En del av frågorna i undersökningen varierar från år till år.

Hur ofta insamlas uppgifterna?

Årligen