XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Väestön tieto- ja viestintätekniikan käyttö -tutkimus

Tiedonkeruun kuvaus

Väestön tieto- ja viestintätekniikan käyttö -tutkimus on kyselytutkimus, jonka avulla kuvataan kotitalouksien tietoteknisiä laitteita ja internetyhteyksiä sekä väestön tieto- ja viestintätekniikan käyttöä. Tutkimuksella selvitetään väestön tapaa käyttää tietokoneita ja muita laitteita sekä internetin käyttötarkoituksia ja käytön useutta. Tutkimuksessa on kysymyksiä myös henkilöille, jotka eivät käytä internetiä, tietokonetta tai matkapuhelinta.

Tutkimus on pakollinen kaikissa EU:n jäsenmaissa ja lisäksi se tehdään eräissä muissa Euroopan maissa. EU-komissio rahoittaa osittain tutkimusta. Tiedot kerätään verkossa täytettävällä lomakkeella ja puhelinhaastatteluilla vuosittain. Suomessa väestön tieto- ja viestintätekniikan käyttö -tutkimus on tehty vuosittain vuodesta 2003 ja sitä ennen muutaman vuoden välein.

Keneltä tietoja kerätään?

Tutkimukseen valitaan vuosittain 6 000 henkilön satunnaisotos. Tutkimusalueena on koko maa, ja tutkimuksen vastaajat edustavat Suomen 16–89-vuotiasta väestöä iän, sukupuolen, asuinalueen ja äidinkielen suhteen.

Väestön tieto- ja viestintätekniikan käyttö -tutkimukseen osallistuminen on vapaaehtoista. Tutkimuksen onnistumiseksi on kuitenkin tärkeää saada mukaan mahdollisimman moni otokseen valituista edustamaan kaikkia suomalaisia kotitalouksia.

Mihin tietoja käytetään?

Tietoja käyttävät Suomessa ministeriöt ja hallinto lainsäädäntö- ja kehittämishankkeissaan sekä tietotekniikka- ja internetalan yritykset ja toimialajärjestöt toimintaympäristönsä seuraamisessa. Myös tutkimuslaitokset, yliopistot ja joukkoviestimet kuuluvat tietojen käyttäjiin.

Kansainvälisesti vertailukelpoiset Suomea koskevat tiedot toimitetaan EU:n tilastovirasto Eurostatiin. Useat Euroopan unionin toimielimet kuten komission pääosastot käyttävät Eurostatin tietoja politiikkaohjelmien suunnittelussa ja seurannassa. Muista kansainvälisistä organisaatioista tietoja hyödyntää muun muassa OECD.

Tiedonkeruun aineistoa käytetään seuraavissa tilastoissa:

Peruste

EU-asetus 808/2004

Tietojen käsittely

Julkaistavista tilastoista ei voi tunnistaa yksittäisen henkilön vastauksia. Tilastolaki (280/2004) velvoittaa Tilastokeskuksen käsittelemään tiedot luottamuksellisina.

Muutos

Vuonna 2020-2021 tiedonkeruun puhelinhaastattelut ostettiin alihankintana IROResearch Oy:ltä.

Vuonna 2019 pääosa tiedonkeruun puhelinhaastatteluista ostettiin alihankintana IROResearch Oy:ltä.

Vuonna 2016 otettiin käyttöön yhdistelmätiedonkeruu, jossa vastaajat voivat valita, vastaavatko verkkolomakkeella vai puhelinhaastattelussa.

Vuonna 2013 tutkimuksen otoksen yläikäraja nostettin 89 vuoteen.

Tiedonkeruun nimi oli vuoteen 2013 Tieto- ja viestintätekniikan käyttötutkimus.

Kuinka usein tietoja kerätään?

Vuosittain toistuva