XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Kvartalsenkät om utrikeshandel med tjänster och utländska varuflöden

Beskrivning av datainsamlingen

I den kvartalsvisa enkäten om utrikeshandel med tjänster och utländska varuflöden samlar man in uppgifter om företags och offentliga samfunds utrikeshandel med tjänster. Uppgifterna i enkäten om utrikeshandel med tjänster används vid utarbetandet av betalningsbalansen och nationalräkenskaperna samt vid produktionen av årsstatistiken över utrikeshandel med tjänster. Uppgifterna samlas in per kvartal och insamlingen inleds omedelbart då varje kvartal är slut. Svaren ska återsändas till Statistikcentralen senast den 17 följande månad eller därpå följande vardag.

De insamlade uppgifterna behandlas konfidentiellt och de används bara för statistiska ändamål. Bakom insamlingen av uppgifterna ligger Europaparlamentets och rådets förordning (555/2012) om statistik över gemenskapens betalningsbalans, internationell handel med tjänster och direkta investeringar. Statistikföringen följer rekommendationerna i den Internationella valutafondens handbok om betalningsbalans (Balance of Payments Manual, 5:e upplagan, 1993).

Uppgifterna efterfrågas indelade efter typ av tjänst och land. Tjänsteklassificeringen följer förordningen och den täcker bearbetningstjänster, underhålls- och reparationstjänster n.i.e., postbefordran och kurirtjänster, transporttjänster, byggtjänster, finansiella tjänster exkl. FISIM, telekommunikation-, databehandlings- och informationstjänster, royaltyer och licensavgifter, övriga företagstjänster samt personliga tjänster, kultur- och rekreationstjänster. Turism- och försäkringstjänster hör inte till enkäten.

Landsindelningen följer förordningens klassificering, som innehåller alla länder i världen.

Från vem samlas uppgifterna in

Till den kvartalsvisa enkäten om utrikeshandel med tjänster och utländska varuflöden hör omkring de tusen mest betydande företag och offentliga samfund som bedriver utrikeshandel med tjänster.

Till vad används uppgifterna?

Uppgifterna används som en del av årsenkäten om utrikeshandel med tjänster och vid utarbetandet av betalningsbalansen.

Behandling av uppgifter

Den kvartalsvisa enkäten om utrikeshandel med tjänster och utländska varuflöden är lagstadgad och bygger på statistiklagen (280/2004). Också datasekretessen följer statistiklagen.

Hur ofta insamlas uppgifterna?

Kvartalsvis