XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Palvelujen ulkomaankaupan ja ulkomaisten tavaravirtojen neljännesvuositiedustelu

Tiedonkeruun kuvaus

Palvelujen ulkomaankaupan ja ulkomaisten tavaravirtojen neljännesvuositiedustelussa kysytään yritysten käymää palvelujen ulkomaankauppaa sekä ulkomaisia tavaravirtoja maittain ja erittäin jaoteltuna. Palvelueräjaotteluna käytetään EBOPS-luokitusta (The Extended Balance of Payments Services Classification), joka on palvelujen ulkomaankaupan käsikirjan (Manual on International Trade in Services) mukainen kansainvälinen luokitus.

Tiedustelu kattaa tuotannolliset palvelut, muualla määrittelemättömät huolto- ja korjauspalvelut, liikenteen, rakentamispalvelut, rahoituspalvelut, televiestintä-, tietojenkäsittely- ja tietopalvelut, rojaltit ja lisenssimaksut, muut liike-elämän palvelut sekä henkilökohtaiset palvelut, kulttuuri- ja virkistyspalvelut. Maajaotteluna käytetään maksutaseen maaluokitusta. Tiedusteluun eivät kuulu matkailu- ja vakuutuspalvelut, joista jo kerätään tietoja muissa tiedusteluissa.

Tiedonkeruu perustuu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseen (555/2012) maksutasetta, kansainvälistä palvelukauppaa ja suoria sijoituksia koskevista yhteisön tilastoista.

Tiedot kerätään neljännesvuosittain ja keruu aloitetaan välittömästi kunkin vuosineljänneksen päätyttyä.

Keneltä tietoja kerätään?

Tiedusteluun kuuluu 1000 merkittävintä palvelujen ulkomaankauppaa käyvää yritystä ja julkisyhteisöä.

Tiedusteluun on valittu yritykset, joilla saadaan mahdollisimman kattava kuva palvelujen ulkomaankaupasta neljännesvuositasolla.

Mihin tietoja käytetään?

Palvelujen ulkomaankaupan tietoja käytetään Tavaroiden ja palveluiden ulkomaankauppa -tilaston lisäksi maksutaseen ja kansantalouden tilinpidon laadinnassa.

Palvelujen ulkomaankauppa sisältyy vaihtotaseeseen, joten tilasto muodostaa osan Suomen maksutasetta. Tiedot toimitetaan lisäksi EU:n keskustilastovirasto Eurostatille, Euroopan keskuspankille (EKP), Kansainväliselle valuuttarahastolle (IMF) ja OECD:lle.

Peruste

Tilastolaki (280/2004)

Tietojen käsittely

Tilastolaki velvoittaa Tilastokeskuksen käsittelemään tiedot luottamuksellisina ja niitä käytetään vain tilastointi- ja tutkimustarkoituksiin.

Kuinka usein tietoja kerätään?

Neljännesvuosittainen