XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Årsenkät om utrikeshandel med tjänster och utländska varuflöden

Beskrivning av datainsamlingen

I årsenkäten om utrikeshandel med tjänster och utländska varuflöden frågas efter uppgifter om företagens utrikeshandel med tjänster samt utländska varuflöden efter land och poster. Vid klassificering av statistiken används EBOPS-klassificeringen (The Extended Balance of Payments Services Classification), som är en internationell klassificering som beskrivs i manualen för internationell handel med tjänster (Manual on International Trade in Services).

Tjänsteklassificeringen följer förordningen och den täcker bearbetningstjänster, underhålls- och reparationstjänster n.i.e., postbefordran och kurirtjänster, transporttjänster,
byggtjänster, finansiella tjänster exkl. FISIM, telekommunikation-, databehandlings- och informationstjänster, royaltyer och licensavgifter, övriga företagstjänster samt personliga tjänster, kultur- och rekreationstjänster. Enkäten omfattar inte resor och försäkringar, om vilka uppgifter redan samlas in i andra enkäter. Enkäten använder betalningsbalansens landsindelningen.

Statistikcentralen har publicerat uppgifter om utrikeshandel med tjänster sedan år 2000. Förhandsuppgifterna om utrikeshandel med tjänster färdigställs med ett halvt års eftersläpning och de slutliga uppgifterna med nio månaders eftersläpning efter utgången av statistikåret.

Från vem samlas uppgifterna in

Uppgifter om utrikeshandel med tjänster och utländska varuflöden samlas in från alla företag som man vet att bedriver betydande utrikeshandel med tjänster eller varuförsäljning utomlands. Ett slumpmässigt urval tas ut ur de mindre företagen. Målpopulationen har tagits ur Statistikcentralens företagsregister.

Uppgifterna om utrikeshandel med tjänster och utländska varuflöden samlas in årligen och enkäten omfattar ungefär 2 500 företag.

Företagens skyldighet att lämna uppgifter bygger på statistiklagen (280/2004).

Till vad används uppgifterna?

Uppgifterna används vid utarbetande av statistik över betalningsbalansen, nationalräkenskaper samt utrikeshandel med tjänster och utländska varuflöden.

Behandling av uppgifter

Enligt statistiklagen (280/2004).

Ändring

Datainsamlingens namn har uppdaterats att motsvara datainnehållet i enkäten. Tidigare "Utrikeshandel med tjänster" har bytt namn till "Utrikeshandel med tjänster och utländska varuflöden".

Hur ofta insamlas uppgifterna?

Årligen