XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Ofta frågade frågor (FAQ)

Varför har vi fått denna enkät fast vi inte bedriver utrikeshandel?

Ur register kan man inte få tillförlitliga uppgifter om ett företag bedriver utrikeshandel eller inte. Därför är det ibland så att ett företag som valts med inte i verkligheten borde omfattas av enkäten. Om så har skett, vänligen kontakta oss (globalisaatio.tilastot@stat.fi) så kan vi behandla er situation.

Trots detta rekommenderar vi att ni bekantar er med övriga vanliga frågor samt anvisningarna för enkäten. Merparten av de företag som svarar i enkäten att företaget inte bedriver utrikeshandel med tjänster, har dock rapporterat i MinSkatt (periodskattematerial) att de bedriver handel med tjänster med ett utländskt företag. En dylik handel med tjänster hör i regel till enkäten. 

Varför deltar vi igen även om vi tidigare har meddelat att vi inte bedriver utrikeshandel?

Aktuell information får vi bara genom att fråga företagen själva. Om situationen fortfarande är oförändrad svarar ni genom att meddela oss att företaget inte bedrivit utrikeshandel med tjänster eller haft utländska varuflöden under den aktuella perioden.

Är enkäten lagstadgad?

Enkäten är lagstadgad (Statistiklagen 280/2004). Om statistikproduktionen stadgas i Europaparlamentets och rådets förordning (184/2005), ändrad i kommissionens förordning (555/2012). ). I allmänhet besvaras enkäten flitigt och vi har inte behövt införa sanktioner. Utöver exakta siffror godkänner vi goda uppskattningar. Ni kan kontakta oss om det visar sig vara svårt att besvara enkäten.

Vår omsättning är låg och vår utrikeshandel är ringa, kan ni radera oss från er lista?

Ni har uppfyllt kraven för att ingå i urvalet. Också företaget, som bedriver ringa utrikeshandel behövs för att säkerställa kvaliteten på statistiken.

Företaget är inte verksamt längre (t.ex. nedläggning, konkurs, fusion osv.), måste enkäten besvaras?

Upphörandet av verksamheten kan meddelas till oss per e-post eller telefon. Mer detaljerade uppgifter, som t.ex. datum då verksamheten upphörde och fusionspartner, bör dock bifogas så att vi kan föra in uppgifterna i vårt företagsregister. I mån av möjlighet ska dock siffrorna före ändringarna i verksamheten rapporteras.

Kan vi få befrielse eftersom enkäten tar för mycket resurser av företaget?

För att få befrielse krävs exceptionella omständigheter. Ifall vi beviljade befrielse på grund av brist på resurser eller systemförnyelse skulle framställningen av statistiken vara i fara. I praktiken kan vi bevilja befrielse bara på grund av konkurs eller nedläggning av verksamheten. Vi hjälper i frågor som gäller besvarandet av enkäten och goda uppskattningar är också välkomna.

Kan vi få mer tid att besvara enkäten?

Mer tid beviljas inom strikta gränser. Vi behöver tid för att också gå igenom och analysera materialet. Därför ska uppgifterna levereras så snabbt som möjligt. Ni kan ansöka om mer tid via enkätens webblankett. Logga in med koderna i följebrevet.

Jag kan inte hitta koderna till blanketten, hur får jag nya?

Koderna är alltid årsspecifika och företaget har fått en uppsättning koder för ett år. Vi skickar dem på nytt när ni meddelar oss på adressen globalisaatio.tilastot@stat.fi. Kom ihåg att ange företagets FO-nummer i meddelandet.

Vad är utrikeshandel med tjänster?

Ett inhemskt företag som bedriver utrikeshandel med tjänster betalar pengar till ett utländskt företag för en tjänst eller får pengar av ett utländskt företag för en tjänst. Som begrepp ges tjänst här en bred tolkning – i handel med tjänster får eller betalar företaget pengar för något som inte är varor. Tjänster omfattar sålunda till exempel transport, bokföring, administration, konsultering, marknadsföring, licensavgifter och royaltyer, service och reparationer, byggande och projektleveranser samt forskning och utveckling. Definitionen av utrikeshandel uppfylls när pengar byter ägare mellan ett inhemskt och ett utländskt företag: när det finska företaget köper av ett utländskt företag eller säljer till ett utländskt företag. Med andra ort handelspartnerns hemland, och inte till exempel det land där tjänsten produceras, definierar om det är fråga om utrikeshandel med tjänster.

Vi använder utrikestjänster bara utomlands eller så producerar vi tjänsten åt ett utländskt företag i hemlandet, behöver detta rapporteras?

Jo, det rapporteras. Vid utrikeshandel med tjänster spelar det ingen roll var tjänsten produceras eller om den går utanför Finlands gränser. Centralt i utrikeshandel med tjänster är att pengar byter ägare mellan det inhemska och det utländska företaget: det inhemska företaget betalar det utländska företaget eller får pengar av det utländska företaget för en tjänst. Av den anledningen omfattar utrikeshandel med tjänster både tjänster producerade åt ett utländskt företag i Finland och tjänster köpta av ett utländskt företag i utlandet. Import eller export, det bestäms på basis av penningflödet: om ett finländskt företag får pengar från ett utländskt företag är det fråga om export av tjänster; om ett finländskt företag betalar pengar till ett utländskt företag, är det fråga om import av tjänster.

Vi betalar kostnader till ett utländskt företag som hör till samma koncern. Behöver vi rapportera dem?

Enkäten täcker summor som betalats till ett företag som hör till samma koncern och summor som fåtts av koncernen bara betalningsgrunden är en utbetalning för en tjänst (t.ex. som klumpsumma), såsom internprissättning, kommissioner, licenser, it-stöd eller administrativa tjänster.

Summor som betalats till ett företag inom samma koncern rapporteras i enkäten enligt funktion, dvs. enligt vilken typ av tjänst det är fråga om (se ofta frågad fråga ”Hur väljer vi en lämplig tjänstepost?).

Rapporteras all slags köp och försäljning av tjänster?

Enkäten omfattar nästan alla tjänster, där pengar byter ägare mellan ett finländskt och ett utländskt företag. Detta omfattar förutom affärsverksamhet med ett annat utländskt företag, också försäljning och köp av tjänster mellan företag som hör till samma koncern. Tjänster som ska rapporteras är t.ex. köp av transport-, bokförings-, konsulterings- eller marknadsföringstjänster, licensavgifter, IT-tjänster, FoU-tjänster, byggande eller projektleveranser av ett utländskt företag och försäljning till ett utländskt företag. Undantag är resor och försäkringar, som inte rapporteras i enkäten om utrikeshandel med tjänster. Inte heller löner (frånsett löner som betalas i samband med bygg- och projektleveranser) hör inte till enkäten.

Utöver tjänster rapporteras i enkäten sådana varuflöden som inte importeras till Finland eller exporteras från Finland, utan med vilka man bedriver handel utomlands. Sådana är till exempel förmedlingshandel och förädlingsverksamhet utomlands. Av varor som går över Finlands gränser omfattar enkäten bara varor för byggverksamhet som förs från Finland i samband med export av byggtjänster.

Närmare anvisningar om rapporteringen av tjänster och utländska varuflöden kan du läsa här

Hur väljer vi en lämplig tjänstepost?

Om ni behöver hjälp med att hitta lämpliga tjänsteposter, kontakta då globalisaatio.tilastot@stat.fi. Enkäten omfattar ungefär 70 olika tjänsteposter från nästan alla delområden inom affärsverksamhet. Mera information finns i blanketten och i anvisningarna. Enkäten omfattar inte t.ex. försäkringar och turism.

På vilka grunder definieras landet för försäljning och köp av en tjänst? Sker det enligt fakturerings- eller leveransland?

Landet bestäms utgående från ursprungslandet för det utländska företag som det finländska företaget får pengar av eller ursprungslandet för det utländska företag som det finländska företaget betalar pengar till för en tjänst. Om till exempel ett finländskt företag betalar ett spanskt företag för att varor levereras från Frankrike till Tyskland, köper dvs. importerar det finländska företaget frakttjänst från Spanien. Priset på transporttjänsten bokförs då som import av tjänster från Spanien.

Vårt företag säljer varor till utlandet och betalar till ett utländskt transportföretag för transport av varan. Är transportavgifterna import eller export?

Betalda fraktavgifter är import, eftersom det uppstår kostnader för det inhemska företaget för den utländska tjänsten, dvs. det inhemska företaget betalar pengar till utlandet för tjänster som det utländska företaget erbjuder. Export och import bestäms enligt penningtransaktionens riktning: export är mottagande av pengar och import betalning av pengar.