XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Företagstjänster

Beskrivning av datainsamlingen

I enkäten företagstjänster insamlas uppgifter om produktion av tjänster. I enkäten frågas om fördelningen av företagens omsättning efter produktgrupp. Dessutom ber vi om en specificering av eventuell försäljning till hushåll (privatkunder) efter produktgrupp.

Produktklassificeringen som används vid indelningen av omsättningen baserar sig på Europeiska unionens produktindelning efter näringsgren CPA (Classification of Products by Activity). Klassificeringen som används i enkäten omfattar alla varor och tjänster, en del på en mer detaljerad och en del på en grövre nivå.

Datainsamlingen grundar sig på Europaparlamentets och rådets förordning om europeisk företagsstatistik (nr 2019/2152) samt på EU-kommissionens genomförandeförordning (nr 2020/1197).

Uppgifterna frågas av företagen årligen.

Från vem samlas uppgifterna in

Uppgifterna frågas av företag inom följande näringsgrenar (näringsgrenskod inom parentes).

Näringsgrenar som fastställs i förordningen:
IT-tjänster (582, 62, 631)
Juridisk verksamhet (691)
Redovisning och bokföring, revision, skatterådgivning (692)
Konsulttjänster till företag (702)
Arkitekt- och teknisk konsultverksamhet o.d. (711)
Teknisk provning och analys (712)
Reklamverksamhet (731)
Marknads- och opinionsundersökning (732)
Arbetsförmedling, bemanning och andra personalrelaterade tjänster (78)

Från och med statistikåret 2020 samlas uppgifter in på grund av nationella informationsbehov också gällande följande näringsgrenar:
Tjänster avseende vägtransport av gods och flyttjänster (494)
Sjötransport (50)
Lufttransport (51)
Tjänster avseende magasinering och stödtjänster till transport (52)
Postbefordran och kurirtjänster (53)
Tjänster avseende utgivning av böcker och tidskrifter och annan förlagsverksamhet (581)
Tjänster avseende film-, video- och tv-produktion, ljudinspelningar och fonogramutgivning (59)
Tjänster avseende planering och sändning av program (60)
Tjänster från annan verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik (74)

Från och med statistikåret 2021 samlas uppgifter in om följande näringsgrenar:
Tjänster avseende uthyrning och leasing (77)
Resetjänster och relaterade tjänster (79)
Säkerhets- och bevakningstjänster (80)
Fastighetstjänster till byggnader samt skötsel och underhåll av grönytor (81)
Kontorstjänster och andra företagstjänster (82)
Tjänster avseende hälso- och sjukvård (86)
Tvätteritjänste (9610)

Dessutom frågas uppgifter av vissa företag inom andra näringsgrenar som har tjänsteproduktion.

Beroende på näringsgren frågas uppgifterna av företag med minst 5, tio eller 20 anställda, och i vissa fall av mindre företag. Den nedre gränsen på 20 anställda inom flera servicenäringsgrenar täcker en otillräcklig andel av branschens omsättning. Med i datainsamlingen är de största företagen inom näringsgrenarna och dessutom, när antalet företag tillåter, ett urval av mindre företag. Datainsamlingen omfattar årligen omkring 1900 företag. Beroende på näringsgren frågas uppgifterna antingen årligen eller vartannat år.

Företagens skyldighet att lämna uppgifter grundar sig på statistiklagen (280/2004).

Till vad används uppgifterna?

Förutom vid produktionen av Servicebranschens varustatistik utnyttjas de insamlade uppgifterna vid framställningen av producentprisindexet för tjänster och inom nationalräkenskaperna. Uppgifterna i statistiken levereras också till EU:s statistikbyrå Eurostat.

Material från datainsamlingen används i följande statistik:

Behandling av uppgifter

Statistiklagen (280/2004) förpliktar Statistikcentralen att behandla uppgifterna konfidentiellt och de används bara för statistik- och undersökningsändamål.

Ändring

Fr.o.m. år 2021 utvidgas datainsamlingen och statistiken över företagstjänster till nya näringsgrenar och nya tjänster. Tjänsternas betydelse inom ekonomin har ökat och statistikföringen av servicenäringarnas produktstrukturer utvidgas till nya näringsgrenar för att man ska få en bättre bild av de ekonomiska strukturerna än för närvarande.

Datainnehållet i datainsamlingen ändras också. Företagen frågas inte längre om fördelningen av omsättningen mellan kunder inom den privata och den offentliga sektorn och inte heller om fördelningen av omsättningen efter kundernas etableringsland. Däremot ber vi företagen om en specificering av eventuell försäljning till hushåll (privatkunder) efter produktgrupp.

Hur ofta insamlas uppgifterna?

Årligen