Hur deltar jag i datainsamlingen?

Statistikcentralen tar kontakt på förhand

Om du eller ditt företag valts ut som uppgiftslämnare för en datainsamling tar Statistikcentralen alltid kontakt på förhand per brev eller e-post. Vid kontakttagningen berättas vilka uppgifter som insamlas och till vad de används. Anvisningar om hur man deltar i datainsamlingen ges samtidigt. Man kan delta genom att fylla i en pappersblankett, besvara frågorna på en webblankett eller så kan Statistikcentralens intervjuare fråga efter uppgifterna per telefon eller vid ett överenskommet möte (se datainsamlingsmetoder).

Om uppgifterna samlas in genom en intervju, ringer vår intervjuare dig efter att du fått brevet. Intervjuaren berättar att han/hon arbetar för Statistikcentralen och presenterar undersökningen. Om det är fråga om en telefonintervju, kan den genomföras på samma gång. Om tidpunkten inte är lämplig för dig eller om intervjun ska göras ansikte mot ansikte kommer ni överens om en annan intervjutid.

Behöver jag förbereda mig inför datainsamlingen?

Man behöver i allmänhet inte förbereda sig inför enkäten eller intervjun. Frågorna behandlar saker som hör ihop med det vanliga livet och kräver inte någon särskild kunskap eller särskilda färdigheter. Frågorna på datainsamlingsblanketterna har planerats omsorgsfullt på ett sådant sätt att de är lätta att förstå och besvarandet är så smidigt som möjligt.

Besvarandet av enkäter som gäller företag kan ibland kräva att uppgifter från olika källor sammanställs. Därför kan det vara lättare att svara på frågorna om man på förhand bekantar sig med datainsamlingsmaterialet.

Närmare anvisningar för deltagandet finns på sidan för respektive datainsamling. Välj den datainsamling som gäller dig eller ditt företag ur den alfabetiska förteckningen.

Dina svar är oersättliga

Det är omöjligt att samla in uppgifterna för statistiken från alla som bor i Finland. Därför frågas uppgifterna bara av en del av finländarna, dvs. ett urval av befolkningen tas ut. Uppgifterna som ges av de personer som valts med i urvalet generaliseras med hjälp av vetenskapliga metoder att gälla hela befolkningen. (Se datainsamlingsmetoder).

Om du har valts med i urvalet för en datainsamling representerar du en omfattande grupp finländare i den. Du kan inte bytas ut mot en annan person i urvalet. Statistiken och undersökningarna som beskriver samhället är desto tillförlitligare, ju fler personer som valts med i datainsamlingen svarar. Därför är ditt deltagande mycket viktigt!

Genom att delta kan du påverka samhället, eftersom politiker och beslutsfattare använder statistiska uppgifter som stöd för beslutsfattandet. Du kan också utnyttja statistiken för många ändamål, till exempel då du behöver information om prisutvecklingen eller planerar stora anskaffningar.

Också i företagsenkäterna används ofta ett urval. Företagen som valts med i dessa representerar de andra företagen i samma storleksklass inom den egna branschen. För att uppgifterna ska vara så tillförlitliga och täckande som möjligt är det viktigt att besvara enkäterna. Statistiken som framställs utgående från uppgifterna betjänar också företagen själva som stöd för beslutsfattandet.

Till vad används uppgifterna?

När förpliktar lagen mig att svara?

Deltagandet i datainsamlingarna är frivilligt för privatpersoner, men tillförlitliga uppgifter om samhället kan inte erhållas utan medborgarnas deltagande.

Företag, kommunala organisationer och icke-vinstsyftande organisationer är förpliktade att lämna uppgifter om de ärenden som särskilt specificerats i statistiklagen (Finlex). Om datainsamlingen är obligatorisk anges det i följebrevet.

Statliga myndigheter har en allmän uppgiftsskyldighet gällande uppgifter de förfogar över.