XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Personer som deltagit i läroavtalsutbildning och personer som avlagt examen under kalenderåret

Beskrivning av datainsamlingen

Datainsamlingen gäller personer som deltagit i läroavtalsutbildning och/eller personer som avlagt examen under kalenderåret. Uppgifterna samlas in endast om den examensinriktade utbildningen (grundläggande yrkesutbildning, yrkes- och specialyrkesexamina).

Från vem samlas uppgifterna in

Uppgiftslämnare är samtliga anordnare av läroavtalsutbildning, vilkas studerande har deltagit i läroavtalsutbildning och/eller avlagt en examen.

Till vad används uppgifterna?

Syftet med insamlingen är att framställa statistik över personer som deltagit i läroavtalsutbildning och personer som avlagt examen. Uppgifterna ingår också i en mer omfattande studerande- och examensstatistik över yrkesutbildningen. Uppgifterna används av företrädare för utbildningsförvaltningen vid planering och utvärdering av utbildningen, utbildningsanordnare, branschorganisationer, forskare och studerande. Individbaserade datainsamlingar gör det möjligt att slå samman materialet också med annat material vid Statistikcentralen för att utreda t.ex. ansökan och inträde till utbildning, elevflöden, flerdubbla utbildningar, studerandenas förvärvsarbete och etablering i arbetslivet.

Behandling av uppgifter

Skyldigheten att lämna uppgifter grundar sig på statistiklagen (280/2004). Statistiklagen förpliktar Statistikcentralen att behandla uppgifterna konfidentiellt.

Hur ofta insamlas uppgifterna?

Årligen