XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Försäljningsförfrågan

Beskrivning av datainsamlingen

I försäljningsenkäten för industrin och servicenäringarna frågas månatligen efter den månadsförsäljning som motsvarar uppgiften om omsättning enligt bokföringslagen. Uppgifterna fördelas på inrikes och utrikes försäljning.

I försäljningsenkäten för byggverksamhet frågas efter månatliga uppgifter om inhemsk försäljning av verksamhet motsvarande huvudentreprenad och underentreprenad, försäljning av byggtjänster till utlandet samt om eget bruk av byggtjänster.

Enligt EU:s statistikförordning (2019/2152 och 2020/1197) är Statistikcentralen skyldig att producera kortsiktig konjunkturstatistik över bl.a. företagens omsättning och lönesumma.

Från vem samlas uppgifterna in

Försäljningsenkäten omfattar omkring 2 000 av de mest betydande företagen inom sin näringsgren. Av dessa företag insamlas varje månad uppgifter om omsättningen. Kriteriet för valet av urval är storleken på företagets omsättning i förhållande till näringsgrenens omsättning. Dessutom frågas av omkring 30 företag, som indelats i branschenheter, uppgifter om lönesumman eftersom dessa uppgifter inte kan erhållas från andra källor.

Urvalet i enkäten uppdateras månatligen med anledning av olika företagsarrangemang. En mer omfattade uppdatering av urvalet görs årligen.

Företagens skyldighet att lämna uppgifter grundar sig på statistiklagen (280/2004).

Till vad används uppgifterna?

Uppgifterna i försäljningsenkäten används för produktion av konjunkturuppgifter till omsättningsindexet för industrin, omsättningsindexet för byggverksamhet, omsättningsindexet för handeln, omsättningsindexet för servicebranschen samt lönesummaindexen. Därtill används materialet för produktion av statistik i anknytning till konjunkturtjänsten för kunder.

Behandling av uppgifter

Statistiklagen förpliktar Statistikcentralen att behandla uppgifterna konfidentiellt och de används bara för statistiska ändamål. I statistiken som publiceras anges uppgifterna som indextal efter näringsgren.

Hur ofta insamlas uppgifterna?

Månatligen