XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Inkvarteringsstatistikens månadsenkät

Beskrivning av datainsamlingen

I inkvarteringsstatistikens månadsenkät insamlas uppgifter om inkvarteringsanläggningarnas kapacitet, kapacitetsutnyttjande och användarna av inkvarteringstjänster. Som statistikperiod används en månad.

Statistikföringen av inkvartering grundar sig på Europaparlamentets och rådets förordning (nr 692/2011) om turismstatistik, vilken förpliktar medlemsstaterna att översända harmoniserad statistik om tillgång och efterfrågan avseende turism.

Från vem samlas uppgifterna in

Enkäten omfattar inkvarteringsanläggningar med minst 20 bäddplatser eller husvagnsplatser med eluttag.

Företagens skyldighet att lämna uppgifter grundar sig på statistiklagen (280/2004, 14 §).

Till vad används uppgifterna?

Uppgifterna används för att följa upp och främja turism inom landet och turism från utlandet till Finland samt för att planera turisminvesteringar på riksomfattande och regional nivå. Uppgifterna används av den offentliga förvaltningen, organisationer, näringslivet samt forskningsinstitut och utbildningsanstalter.

Material från datainsamlingen används i följande statistik:

Behandling av uppgifter

Statistiklagen förpliktar Statistikcentralen att behandla uppgifterna konfidentiellt och de används bara för statistiska ändamål.

Hur ofta insamlas uppgifterna?

Månatligen