XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Enkät om löner inom kommunsektorn

Beskrivning av datainsamlingen

Statistikcentralen samlar årligen in löneuppgifter för oktober om anställda inom kommunsektorn. I samma enkät samlas uppgifter in om kommunernas och samkommunernas arbetsställens belägenhet och årsverken. Sedan 2021 den sammanslagna datainsamlingen om arbetsställen och löner inom kommunsektorn genomförs fr.o.m. början av november.

Kommunerna och samkommunerna kan leverera de månads- och timavlönades löneuppgifter till Statistikcentralen antingen som filöverföring eller med webblanketter via datainsamlingsjänst.

Från vem samlas uppgifterna in

Enkäten sänds årligen till varje kommun och samkommun.

Datainsamlingen grundar sig på statistiklagen (280/2004). Enligt 14 § i lagen är kommunerna och samkommunerna skyldiga att lämna Statistikcentralen för statistikframställningen nödvändiga uppgifter om ekonomi, nyttigheter och anställda och om var verksamheten är belägen samt om andra resurser som verksamheten förutsätter.

Till vad används uppgifterna?

Uppgifterna används bl.a. för produktion av lönestatistik över olika branscher, statistik över lönestrukturen och förtjänstnivåindexet. Uppgifterna om arbetsställen används också i sysselsättningsstatistiken samt i Statistikcentralens företags- och arbetsställeregister.

Enkätens resultat används för kommunsektorns lönestatistik, som visar bland annat förverkligad inkomstutväckling inom den kommunala sektorn. Arbetsmarknadsorganisationer använder resultatet i tjänste- och arbetsavtalsförhandlingar och inom övrig intressebevakning. Resultatet används också i kommunal planering.

Behandling av uppgifter

Statistiken kompleteras med examensregistrets uppgifter och klassificeringar som upprätthålls av Statistikcentralen.
Statistiklagen förpliktar Statistikcentralen att behandla uppgifterna konfidentiellt.

Ändring

I samband med datainsamlingen om arbetsställen ber vi om uppgifter om årsverken efter arbetsställe.

Hur ofta insamlas uppgifterna?

Årligen