XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Kuntasektorin palkkatiedustelu

Tiedonkeruun kuvaus

Kuntasektorin palkkatiedustelussa kerätään kuntasektorin henkilöstön palkkatiedot vuosittain. Tiedustelu koskee lokakuun tietoja. Tiedonkeruusta on eriytetty v. 2017 kuntasektorin toimipaikkatiedustelu, jossa kerätään tiedot kuntien ja kuntayhtymien toimipaikkojen sijainnista ja henkilötyövuosista. Toimipaikkatiedot kerätään syyskuun aikana.

Kunnat ja kuntayhtymät voivat toimittaa sekä toimipaikkojen tiedot että kuukausi- ja tuntipalkkaisen henkilöstön palkkatiedot Tilastokeskukseen joko tiedostonsiirtona tai verkkolomakkeella.

Keneltä tietoja kerätään?

Tiedustelu lähetetään kaikille kunnille ja kuntayhtymille vuosittain.

Tiedonkeruu perustuu tilastolakiin (280/2004). Lain 14 §:n mukaan kunnat ja kuntayhtymät ovat velvollisia antamaan Tilastokeskukselle tilastojen laatimisen kannalta välttämättömät tiedot taloudestaan, hyödykkeistään, toiminnan sijainnista, henkilöstöstään ja muista toiminnan edellyttämistä voimavaroista.

Peruste

Tilastolaki (280/2004)

Tietojen käsittely

Tilaston sisältöä täydennetään Tilastokeskuksen ylläpitämillä luokituksilla ja tutkintorekisterin tiedoilla.

Tilastolaki velvoittaa Tilastokeskuksen käsittelemään tiedot luottamuksellisina.

Mihin tietoja käytetään?

Tietoja käytetään alakohtaisten palkkatilastojen, palkkarakennetilaston sekä ansiotasoindeksin tuottamiseen. Toimipaikkojen tietoja käytetään myös työssäkäyntitilastossa sekä Tilastokeskuksen yritys- ja toimipaikkarekisterissä.

Tiedustelun tuloksista laaditaan kuntasektorin palkkatilastoja, joilla seurataan muun muassa toteutunutta ansiokehitystä kunta-alalla. Työmarkkinajärjestöt käyttävät tiedustelun tuloksia virka- ja työehtosopimusneuvotteluissa sekä muussa edunvalvonnassa. Tuloksia käytetään myös kuntasuunnittelussa.

Muutos

Tilastovuoden 2019 tiedonkeruusta on poistettu kaksi sote-uudistukseen liittyvää kysymystä.

Lisäksi toimipaikkatiedonkeruun yhteydessä pyydämme tiedon henkilötyövuosista toimipaikkakohtaisesti.

Kuinka usein tietoja kerätään?

Vuosittain toistuva