XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Usein kysytyt kysymykset

Miten ja miksi maksujaksot ilmoitetaan?

Kaikkien palkanlisien ja palkkioiden yhteydessä tulee ilmoittaa maksujaksotieto. Maksujaksotiedot vaikuttavat tuloksiin merkittävästi, sillä Tilastokeskus muuntaa maksujaksotiedon perusteella ilmoitetut eurot kertoimella kuukausitasolle. Kertoimet perustuvat siihen, että kalenterikuukauden keskimääräinen pituus on 4,35 viikkoa (365/7/12=4,35). Esimerkiksi kuuden viikon kerroin saadaan 4,35 / 6 = 0,73.

Esimerkki: Palkansaajalle sattuu lokakuulle kaksi kolmen viikon palkanmaksujaksoa. Jos palkanlisän eurot ja tunnit sisältävät molempien maksujaksojen tiedot, ilmoitetaan maksujaksoksi 6. Jos eurot ja tunnit sisältävät vain yhden maksujakson, niin tiedot ilmoitetaan maksujaksolla 3.

Lisän muuntaminen kuukausitasolle

Lisän muunto kuukausitasolle (esimerkki): Henkilölle maksetaan iltatyökorvausta 300 euroa 6 viikon maksujaksolla. Kerrottuna (0,73*300 €) kuukausitasolle lisä on 219 euroa.

Virheellinen maksujakso johtaa tietojen vääristymiseen

Jos esimerkin iltatyökorvausta olisi maksettu kahdelta 3 viikon maksujaksolta 600 euroa, mutta virheellisesti maksujaksoksi olisi ilmoitettu 3 kuuden sijaan, olisi lisän suuruus kerrottuna kuukausitasolle (1,45*600 €) 870 euroa. Tällöin virheellinen maksujaksotieto esimerkiksi työaikalisissä, voi nostaa tai laskea kunnassa koko sopimusalan palkkatasoa.

Maksujaksokertoimet

Lokakuuta myöhempi maksuajankohta

Jos lokakuussa ansaittuja lisiä tai palkkioita (esim. lääkärien toimenpidepalkkioita) maksetaan myöhempänä ajankohtana, tulee ne silti ilmoittaa. Palkkatiedot voi toimittaa vasta sitten, kun kaikki lokakuun lisät on maksettu.

Vuositasoiset lisät

Lomaraha, tulospalkkio, kertapalkkio ja näyttelijöiden näytöspalkkio ilmoitetaan koko vuodelta tai edeltävältä 12 kuukaudelta. Vaikka näitä palkkioita maksettaisiin esim. säännöllisesti kuukausittain tai muutaman kerran vuodessa, ilmoitetaan niiden määrä koko vuodelta. Poikkeuksena kuukausitasoisena maksettava kertapalkkio mikä ilmoitetaan koodilla 01132.

Miten toimipaikka määritellään?

Tilastollinen toimipaikka on yhdessä osoitteessa sijaitseva ja pääasiassa yhdenlaisia palveluja tai tuotteita tuottava yksikkö.

Erottelu tehdään toimialaluokituksen mukaisesti. Jotta eri toimintoja voidaan yhdistää samaksi toimipaikaksi, on niiden siis lähtökohtaisesti sijaittava samassa osoitteessa ja oltava riittävän samanlaisia toimialan osalta.

Kun sama henkilöstö työskentelee useassa osoitteessa, joista ei jokaisesta ole mielekästä muodostaa omaa toimipaikkaa, muodostetaan toimipaikka siihen osoitteeseen, jossa sijaitsee henkilöstön lähin työnohjaus. Näin toimitaan esimerkiksi liikenteessä, rakennustoiminnassa, kouluterveydenhuollossa ja perhepäivähoidossa

Pääsääntöisesti alle kolme henkilötyövuotta työllistävistä yksiköistä ei muodosteta omia toimipaikkoja, vaan myös nämä ilmoitetaan kootusti lähimmän työnohjauksen osoitteeseen.

Näin ollen kunnan toimipaikka voi olla esimerkiksi yhdessä osoitteessa sijaitseva terveyskeskus, kirjasto, päiväkoti tai rakennuspalvelun työnjohtotoimisto.

Miten henkilötyövuodet lasketaan?

Henkilötyövuosi kuvaa kokoaikaiseksi muutetun henkilön työpanosta. Palkansaajaksi lasketaan kunnassa tai kuntayhtymässä vakituisesti tai tilapäisesti työskennellyt henkilö, jolle työpanos korvataan palkkatulona. Koko vuoden täysipäiväisenä työskennellyt vastaa yhtä henkilöä. Osaaikaiset ilmoitetaan kokoaikaisiksi muunnettuina, esim. kuuden kuukauden kokoaikainen työskentely tai koko tilikauden kestänyt puolipäiväinen työskentely vastaa 0,5 henkilöä. Koko kunnan tai kuntayhtymän palkansaajien määrän tulee olla sama kuin toimipaikkojen palkansaajien summan. Esim. 5 henkilöä on työskennellyt 8 kuukautta, palkansaajat lasketaan 5*8kk/12kk = 3,3.

Voinko päivittää toimipaikat tiedostonsiirtona?

Toimipaikkojen tiedot voi lähettää listamuodossa tiedostosiirtona. Tiedostosiirto on tarkoitettu erityisesti tilanteisiin, jolloin kunnan tai kuntayhtymän koko toimipaikkarakenne uudistuu esimerkiksi kuntaliitosten yhteydessä. Toimipaikkalista tulee muodostaa annetun mallin mukaiseksi, ja sen tulee olla tallennettu csv-muotoon. Tiedostosiirtoon löytyy tarkemmat ohjeet vastausohjeiden kohdasta Ohje internet-palvelun käyttöön.

Yksittäiset uudet toimipaikat ilmoitetaan edelleen verkkolomakkeella, joka löytyy palkkatiedustelun tiedonkeruusivuilta Toimipaikkojen hallinta -osiosta. Täällä tapahtuu myös olemassa olevien toimipaikkojen tietojen muokkaaminen.

Kuinka osa-aikaisuus ilmoitetaan?

Osa-aikainen työ perustuu aina sopimukseen (KOKOTIED = 2, 4, 5 tai 6). Osa-aikaisella palkansaajalla on osa-aikaprosentin mukaiset viikkotyötunnit ja palkka. Osa-aikaprosentti lasketaan sovitun työajan perusteella.

Esimerkki: Henkilö on osittaisella hoitovapaalla ja työskentelee tästä johtuen osa-aikaisena täydestä 38,25 tunnin viikkotyöajasta 30 tuntia viikossa. Osa-aikaprosentti on 78,43 % (30/38,28 =0,7843).

Miten palkan täysimääräsyystieto ilmoitetaan?

Kun palkansaaja saa lokakuun kuukausipalkan täysimääräisenä, viikkotyötuntien tulee vastata kokoaikaisen palkansaajan tunteja ja palkan täysimääräisyys ilmoitetaan (VPMJ = 1,  palkka maksettu täysimääräisenä).

Kun palkansaaja saa lokakuun kuukausipalkan vähennettynä, viikkotyötunnit ilmoitetaan vähennettynä ja palkan täysimääräisyys ilmoitetaan (VPMJ = 2,  palkka on maksettu osalta kuuta tai vähennettynä). Lisäksi ilmoitetaan palkanpidätyksen syykoodi PALPI.

Tarkista, että syykoodia ei ole palkansaajilla, joille maksetaan täysimääräistä palkkaa. Jos esimerkiksi lomautustiedot jäävät roikkumaan, näyttää tilasto työnantajalle aiheettomia lomautuksia.

Osa-aikaiseksi ilmoitetaan vain aidot osa-aikaiset, ja heillä tulee olla osa-aikaprosentti. Kokoaikaiselle tiedustelukuukaudelta jostain syystä vähennettyä palkkaa saavalle ei ilmoiteta osa-aikaprosenttia (esim. kesken kuukauden töihin tulleet, lomautetut).