XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Kuntasektorin palkkatiedustelu

Tiedonkeruun kuvaus

Kuntasektorin palkkatiedustelussa kerätään vuosittain kuntasektorin henkilöstön lokakuun palkkatiedot sekä tiedot kuntien ja kuntayhtymien toimipaikkojen sijainnista ja henkilötyövuosista. Vuodesta 2021 lähtien toimipaikkojen tiedonkeruu alkaa samaan aikaan palkkatietojen keruun kanssa marraskuussa.

Kunnat ja kuntayhtymät voivat toimittaa sekä toimipaikkojen tiedot että kuukausi- ja tuntipalkkaisen henkilöstön palkkatiedot Tilastokeskukseen joko tiedostonsiirtona tai verkkolomakkeella.

Keneltä tietoja kerätään?

Tiedustelu lähetetään kaikille kunnille ja kuntayhtymille vuosittain.

Tiedonkeruu perustuu tilastolakiin (280/2004). Lain 14 §:n mukaan kunnat ja kuntayhtymät ovat velvollisia antamaan Tilastokeskukselle tilastojen laatimisen kannalta välttämättömät tiedot taloudestaan, hyödykkeistään, toiminnan sijainnista, henkilöstöstään ja muista toiminnan edellyttämistä voimavaroista.

Mihin tietoja käytetään?

Tietoja käytetään alakohtaisten palkkatilastojen, palkkarakennetilaston sekä ansiotasoindeksin tuottamiseen. Toimipaikkojen tietoja käytetään myös työssäkäyntitilastossa sekä Tilastokeskuksen yritys- ja toimipaikkarekisterissä.

Tiedustelun tuloksista laaditaan kuntasektorin palkkatilastoja, joilla seurataan muun muassa toteutunutta ansiokehitystä kunta-alalla. Työmarkkinajärjestöt käyttävät tiedustelun tuloksia virka- ja työehtosopimusneuvotteluissa sekä muussa edunvalvonnassa. Tuloksia käytetään myös kuntasuunnittelussa.

Peruste

Tilastolaki (280/2004)

Tietojen käsittely

Tilaston sisältöä täydennetään Tilastokeskuksen ylläpitämillä luokituksilla ja tutkintorekisterin tiedoilla.

Tilastolaki velvoittaa Tilastokeskuksen käsittelemään tiedot luottamuksellisina.

Muutos

Vuonna 2023 hyvinvointialueiden palkkatiedonkeruu tehdään osana kuntasektorin palkkatiedustelua.

Tilastovuoden 2019 tiedonkeruusta on poistettu kaksi sote-uudistukseen liittyvää kysymystä. Lisäksi toimipaikkatiedonkeruun yhteydessä pyydämme tiedon henkilötyövuosista toimipaikkakohtaisesti.

Kuinka usein tietoja kerätään?

Vuosittain toistuva