XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Datainsamling om kommunekonomin kvartalsvis

Beskrivning av datainsamlingen

(Den här datainsamlingen har lagts ned.) I datainsamlingen insamlas kvartalsvisa uppgifter om kommunernas, samkommunernas och affärsverkens (företagssektorn) resultaträkning, finansieringsanalys och balansräkningsposter.

Uppgifterna från resultaträkningen och uppgifterna om investeringar samlas in för perioden mellan årets början och kvartalets slut enligt utfallet av budgeten. Uppgifterna från balansräkningen insamlas enligt situationen i slutet av kvartalet.

Från vem samlas uppgifterna in

Uppgifterna för 1:a–3:e kvartalet samlas bara in från de kommuner och samkommuner samt deras affärsverk inom företagssektorn i Fasta Finland som valts med i urvalet. När det gäller 4:e kvartalet samlas uppgifterna om bokslutsprognoserna för hela året in från alla kommuner och samkommuner i Fasta Finland.

Datainsamlingen grundar sig på statistiklagen (280/2004). Enligt 14 § i lagen är kommunerna och samkommunerna skyldiga att lämna Statistikcentralen för statistikframställningen nödvändiga uppgifter om ekonomi, tillgångar och anställda och om var verksamheten är belägen samt om andra resurser som verksamheten förutsätter.

Till vad används uppgifterna?

På basis av uppgifterna publiceras statistiken över kommunekonomi kvartalsvis. Uppgifterna används för den kvartalsvisa uppföljningen av den kommunala ekonomin och som utgångsdata för kvartalsstatistiken över nationalräkenskaperna. De används också som källdata för den kvartalsvisa statistiken över den offentliga sektorns inkomster och utgifter, som källdata för kvartalsvisa finansräkenskaper och som källdata för den offentliga sektorns rapportering av underskott och skuld (EDP) i Europeiska unionen.

Syftet är att producera snabb och tillförlitlig information om den årliga utvecklingen i kommunsektorns ekonomi och vändpunkter i utvecklingen.

Uppgifterna publiceras på hela landets nivå i statistiken över kommunekonomin kvartalsvis. Dessutom publiceras uppgifterna för 4:e kvartalet efter kommun och samkommun i tjänsten Kommunernas och samkommunernas rapporterade ekonomiuppgifter årligen fr.o.m. 4:e kvartalet år 2017.

De enhetsvisa uppgifterna för 4:e kvartalet levereras till finansministeriet och Finlands Kommunförbund tre dagar före det officiella offentliggörandet. Finansministeriet och Finlands Kommunförbund har förbundit sig att följa Statistikcentralens principer vid behandlingen och offentliggörandet av material.

Material från datainsamlingen används i följande statistik:

Ändring

Den här datainsamlingen har lagts ned 2021. Kommunerna och samkommunerna rapporterar sina ekonomiska data kvartalsvis till Statskontoret fr.o.m. statistikåret 2021.

Den här datainsamlingen ersatte datainsamlingen om kommunernas och samkommunernas ekonomi kvartalsvis år 2016.

Hur ofta insamlas uppgifterna?

Kvartalsvis