XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Konsumtionsundersökning

Beskrivning av datainsamlingen

Genom Statistikcentralens konsumtionsundersökning erhålls information om förändringar i hushållens konsumtionsutgifter och om konsumtionsskillnader mellan olika befolkningsgrupper. Undersökningen utreder också hushållens boendeförhållanden, kapitalvaror i bruk, förmåner som erhålls från samhälleliga tjänster samt inkomster. Undersökningen är baserad på urval och uppgifterna samlas in genom telefonintervjuer samt med hjälp av dagböcker som hushållen fyllt i, hushållens kvitton och administrativa registermaterial.
Konsumtionsundersökningen hör till EU:s harmoniserade undersökningar. Harmoniseringen gäller begrepp, definitioner och klassificeringar. Undersökningen grundar sig på ett s.k. gentlemannaavtal, inte på förordning.

Fr.o.m. år 1966 gjordes konsumtionsundersökningar regelbundet med fem års intervaller ända till år 1990. Under åren 1994–1996 färdigställdes konsumtionsundersökningen årligen. Efter det har konsumtionsundersökningar genomförts åren 1998, 2001 och 2006. Den senaste datainsamlingen genomfördes år 2012 och följande datainsamling genomfördes år 2016.

Från vem samlas uppgifterna in

Populationen i statistiken består av privata hushåll som är fast bosatta i Finland, dvs. den s.k. hushållsbefolkningen. Undersökningen omfattar inte personer som är fast bosatta utomlands, adresslösa och anstaltsbefolkningen (t.ex. personer som under en längre tid bor på ålderdomshem, vårdanstalt, i fängelse eller på sjukhus). För undersökningen intervjuas ungefär 9 000 hushåll.
Det är frivilligt för dem som valts med i urvalet att delta i undersökningen. För att undersökningen ska lyckas är det dock viktigt att så många som möjligt av dem som valts med i urvalet deltar och representerar alla finländska hushåll.

Till vad används uppgifterna?

På basis av uppgifterna publicerar Statistikcentralen undersökningar och rapporter på internet, i Statistikcentralens tidskrifter samt som tryckta publikationer. EU-harmoniserat material (HBS) levereras till Eurostat.
Material från datainsamlingen används i följande statistik:
Värdet av hushållsproduktionen
Hushållens konsumtion

Material från datainsamlingen används i följande statistik:

Behandling av uppgifter

Statistiklagen (280/2004) förpliktar Statistikcentralen att behandla uppgifterna konfidentiellt. I statistiken som publiceras anges uppgifterna i statistisk form och enskilda uppgiftslämnare kan inte identifieras.

Ändring

Undersökningen är baserad på urval och uppgifterna har samlats in genom besöksintervjuer samt med hjälp av dagböcker som hushållen fyllt i, hushållens kvitton och administrativa registermaterial. I datainsamlingen år 2012 ersattes besöksintervjuerna av kostnadsskäl med två telefonintervjuer. År 2016 användes både besöks- och telefonintervjuer.

Hur ofta insamlas uppgifterna?

Annan oregelbunden