XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Prisenkät för kostnadsindex

Beskrivning av datainsamlingen

I prisenkäten för kostnadsindexen frågas efter priser på tjänster inom lastbils-, buss-, taxi-, invalidtaxi- och ambulanstrafik samt inom spårbunden trafik. Dessutom frågas efter priset på varor, köpta produkter och tjänster med anknytning till produktion av tjänster inom anläggningsarbeten, anläggnings- och skogsmaskinsentreprenad. Statistiken hör till den avgiftsbelagda statistiken förutom kostnadsindexet för anläggningsarbeten.

Vid framställning av kostnadsindexen används prisuppgifter som samlats in för andra index och dessutom genomförs egna prisenkäter. Antalet uppgiftslämnare är omkring 160 och antalet uppgifter per uppgiftslämnare varierar. Priset på en vara begärs av minst tre uppgiftslämnare. Om antalet säljare är färre eller produkten är av liten betydelse används ersättande prisuppgifter.

Företagens uppgiftslämnande grundar sig på frivillighet. Statistikcentralen behandlar uppgifterna konfidentiellt och på det sätt som statistiklagen kräver när det gäller uppgiftsskyldiga företags uppgifter. Uppgifterna publiceras som indextal, som har räknats ut på basis av en stor mängd prisuppgifter. Det är inte möjligt att urskilja priset på en enskild vara eller ett enskilt företags prisbeteende i statistiken.

Uppgifterna kan lämnas till Statistikcentralen per telefon, fax eller e-post.

Från vem samlas uppgifterna in

Företag / tjänsteleverantörer som ingår i kostnadsindexets variabelområde / verksamhetsområde

Till vad används uppgifterna?

Följande statistik görs upp på basis av uppgifterna:
Kostnadsindex för lastbilstrafik,
Kostnadsindex för busstrafik,
Kostnadsindex för taxi- och ambulanstrafik, kostnadsindex för spårbunden trafik,
Kostnadsindex för anläggningsarbeten,
Maskinkostnadsindex för anläggningsbranschen samt
Maskinkostnadsindex för skogsbranschen.

Statistiken används vid förhandlingar om avtal och taxor mellan tjänsteleverantörer och köpare vid bedömning av prisförändringar i branschen.

Material från datainsamlingen används i följande statistik:

Behandling av uppgifter

Enligt statistiklagen

Hur ofta insamlas uppgifterna?

Månatligen