XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Reparationer av offentliga servicebyggnader

Beskrivning av datainsamlingen

Aktuella uppgifter om reparationer av offentliga servicebyggnader finns inte att tillgå i befintliga datakällor. Därför bör reparationer av offentliga servicebyggnader utredas med hjälp av en urvalsundersökning.

Kostnaderna för reparationer av offentliga servicebyggnader frågas vart tredje år. Målpopulationen utgörs av servicebyggnader, varvid byggnadsägarna är uppgiftslämnare.

För estimeringen under mellanåren genomförs en tilläggsenkät om reparationsbyggande som kräver bygglov. Enkäten görs per telefon och då utreds värdet av reparationsåtgärderna.

Från vem samlas uppgifterna in

När det gäller andra än kommunala ägare hänförs datainsamlingen till ett urval baserat på Skatteförvaltningens fastighetsuppgifter. När det gäller kommunerna har uppgifterna samlats in med hjälp av ett separat urval. Enkäten är ägarspecifik på så sätt att ägaren till en servicebyggnad som valts med i urvalet svarar gällande reparationskostnaderna totalt för alla servicebyggnader som han eller hon äger.

Till vad används uppgifterna?

Uppgifterna används för framställning av publikationen Reparationer av lokalbyggnader.

Material från datainsamlingen används i följande statistik:

Behandling av uppgifter

När det gäller servicebyggnader granskas det insamlade materialet med hjälp av några logiska regler och felaktiga uppgifter korrigeras. Dessutom görs en outlier-granskning av materialet och avvikande observationer beaktas vid beräkningen. Utgående från det granskade och korrigerade materialet beräknas önskade summauppgifter med olika klassificeringar. Bortfallet beaktas vid beräkningen av viktkoefficienter.

Datainsamlingen om reparationer av offentliga servicebyggnader genomförs vart tredje år. Mellanåren estimeras på basis av Befolkningsregistercentralens material om bygglov för reparationsbyggande.

Hur ofta insamlas uppgifterna?

Annan regelbunden