XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Reparationer av bostäder och egnahemshus

Beskrivning av datainsamlingen

Reparationer som utförts av de boende och reparationer av bostadsbyggna-der frågas årligen med ett flerfasurval. Målpopulationen utgörs av personer som bor i ägarbostäder.

Från vem samlas uppgifterna in

Urvalet omfattar ägarbostäder i egnahemshus, rad- och höghus. Hus som är nyare än två år ingår inte i enkäten. Reparationer som utförs av hyresgäster uppskattas vara en mycket liten del av reparationerna av hela bostadsbeståndet. För att minska onödig uppgiftslämnarbörda kommer inga uppgifter att samlas in från hyresgäster genom en årlig enkätundersökning. Den här gruppen kan omfattas av enkäten under bestämda omgångar, t.ex. om uppgifterna behövs för att komplettera konsumtionsundersökningen.
När det gäller bostäder som ingår i urvalet fås uppgifter om de boende ur befolkningsdatabasen. Enkäten riktar sig t.ex. till den äldsta bland i bostaden boende under 70 år eller om alla är över 70 år till den yngsta boende.

Till vad används uppgifterna?

Utarbetandet av publikationen över reparationer av byggnader och bostäder för bostadsbyggnadernas del.

Material från datainsamlingen används i följande statistik:

Ändring

Datainsamlingen inleddes första gången i januari 2014.

Hur ofta insamlas uppgifterna?

Årligen