XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Arbetskostnadsindex inom den offentliga sektorn

Beskrivning av datainsamlingen

De insamlade uppgifterna används för beräkning av arbetskraftskostnadsindexet, som beskriver utvecklingen av kostnaderna för arbetad timme, samt för statistikföring av den offentliga sektorns arbetsinsats och arbetskraftskostnader. Enkäten gäller kommunernas/samkommunernas samt församlingarnas avlönade personal, löne- och socialförsäkringskostnader, antalet avlönade och utförda timmar samt frånvarotimmar. Uppgifterna om kommunerna samlas in närings-grensvis, uppgifterna om samkommuner och församlingar gällande hela enheten.

Från vem samlas uppgifterna in

Målpopulation för enkäten är kommuner och samkommuner samt kyrkliga samfälligheter. Den kvartalsvisa datainsamlingen gäller alla de största kommunala arbetsgivarna och i kommuner med färre än 50 000 invånare de arbetsgivare som tagits ut genom urval samt de 10 största kyrkliga samfälligheterna.

Behandling av uppgifter

De uppgifter som samlas in för statistikändamål är sekretessbelagda enligt lag. Statistikcentralen använder uppgifterna för sammanställning av statistik och för undersökningar. Statistikcentralen får bara lämna ut uppgifter för vetenskapliga undersökningar och statistiska utredningar när sådana uppgifter som gör det möjligt att identifiera en enskild person eller ett enskilt före-tag har tagits bort från materialet.

Till vad används uppgifterna?

Materialet från datainsamlingen används i följande statistik:
arbetskraftskostnadsindex, arbetskraftskostnadsundersökning.

De insamlade uppgifterna summeras näringsgrensvis efter att de granskats. På basis av de näringsgrensvisa summauppgifterna om kommunsektorn beräknas förändringen av medelkostnaderna inom näringsgrenarna, som indexeras. Indexen över kommunsektorn viktas ihop enligt näringsgren i de uppgifter som skickas till EU.

Material från datainsamlingen används i följande statistik:

Hur ofta insamlas uppgifterna?

Kvartalsvis