XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Forskning och utveckling inom den offentliga sektorn

Beskrivning av datainsamlingen

I undersökningen om forsknings- och utvecklingsverksamhet inom den offentliga sektorn insamlas uppgifter om bl.a. utgifter för forsknings- och utvecklingsverksamhet och finansiering av dem, om forskningspersonal och forskningsårsverken. Genom denna enkät samlas också in uppgifter om utlagd forskning- och utvecklingsverksamhet.

Undersökningen är EU-harmoniserad, dvs. den genomförs med enhetligt datainnehåll och enhetliga metoder i alla EU-länder.

Statistikföringen av forsknings- och utvecklingsverksamhet grundar sig på Europeiska unionens förordningar (Europaparlamentets och rådets förordning nr 1608/2003/EG samt kommissionens förordning nr 995/2012).

Undersökningen genomsförs årligen och datainsamling startar i mars och den skall besvaras i elektronisk blankett på Internet.


Från vem samlas uppgifterna in

Uppgifterna om den offentliga sektorn och den privata icke-vinstsyftande sektorn samlas in med en enkät som omfattar alla offentliga organisationer och forskningsinstitut, som bedöms bedriva forsknings- och utvecklingsverksamhet. Enkäten skickas också till yrkeshögskolorna och universitetscentralsjukhusen.


Behandling av uppgifter

Skyldigheten att lämna uppgifter grundar sig på statistiklagen (280/2004. 14§).

Statistiklagen förpliktar Statistikcentralen att behandla uppgifterna konfidentiellt och de används bara för statistik- och undersökningsändamål.

Till vad används uppgifterna?

Uppgifterna används både i Finland och utomlands, särskilt i EU-länderna, inom offentlig förvaltning, organisationer, forskningsinstitut och näringslivet för uppföljning av utvecklingen av de resurser som används för forskning samt för produkt- och processutveckling.

Material från datainsamlingen används i följande statistik:

Hur ofta insamlas uppgifterna?

Årligen