Ofta frågade frågor (FAQ)

Datainsamlingar från personer,  Datainsamlingar från företag

Datainsamlingar från personer

Varför har jag valts med i undersökningen?

Det skulle vara ytterst dyrt och besvärligt att intervjua alla finländare. Därför har man slumpmässigt med vetenskapliga metoder tagit ut människor för undersökningen. Således representerar du en omfattande grupp finländare till exempel utgående från din ålder eller bostadsort.

Varifrån har Statistikcentralen fått min kontaktinformation?

Statistikcentralen får kontaktinformation till dem som valts med i undersökningen från datasystemet över befolkningen i Finland och telefonnumren från operatörerna.

Statistikcentralen har rätt att för enkätundersökningar få kontaktinformation också till personer som har förbjudit utlämningen av kontaktuppgifter för direktmarknadsföring.

Varför borde jag delta?

Vi är intresserade av dina erfarenheter och åsikter eftersom du representerar ditt område och din åldersgrupp i undersökningen. Vi vill försäkra oss om att alla befolkningsgrupper blir hörda i undersökningen.

Varje svar förbättrar tillförlitligheten hos uppgifterna vi samlar in. På så sätt säkerställer vi att undersökningsresultaten och statistiken som framställs utgående från dem är högklassiga och ger en korrekt bild av temat som undersöks.

Kan ni välja någon annan till uppgiftslämnare i stället för mig?

Nej. Av statistiska skäl kan vi inte byta ut dig mot någon annan person.

Enkätens tema berör inte mig, behöver jag svara?

Dina svar är viktiga, även om du inte har erfarenhet av temat som undersöks.

Till exempel i arbetskraftsundersökningen är det viktigt att få information om såväl sysselsatta och arbetslösa som personer som är utanför arbetskraften. På motsvarande sätt är det i vuxenutbildningsundersökningen viktigt att också veta hur många som inte har deltagit i vuxenutbildning.

Är det obligatoriskt att delta i undersökningen?

Deltagandet är frivilligt. För att garantera att uppgifterna är korrekta är ditt deltagande dock ytterst viktigt.

Hur vet jag att mina svar förblir konfidentiella?

Alla uppgifter som du lämnar i undersökningen är konfidentiella. Alla anställda vid Statistikcentralen har undertecknat ett sekretessavtal.

Resultaten publiceras i form av tabeller och figurer, där enskilda personers svar inte kan urskiljas.

Alla identifikationsuppgifter som gäller uppgiftslämnarna tas bort från material som skickas till någon utanför Statistikcentralen.

Hur vet jag att meddelandet är från Statistikcentralen?

Statistikcentralen skickar på förhand ett brev eller mejl till dem som valts med i undersökningen. I det står vilka uppgifter som samlas in, hur de samlas in och vad de används till. Du kan säkerställa om att meddelandet är i sin ordning eftersom Statistikcentralens alla enkäter finns på datainsamlingsidorna. Statistikcentralen frågar aldrig per e-post efter dina personuppgifter eller andra uppgifter som gäller dig.

Statistikcentralen lottar årligen ut olika priser bland dem som svarat på de frivilliga datainsamlingarna, t.ex. presentkort. Du hittar dataskyddsbeskrivningen av utlottningarna på Statistikcentralens webbplats. För att vinna i utlottningen behöver du aldrig betala någon avgift eller ge betalningsuppgifter.

Hur svarar jag vid intervjuundersökningen?

Vad gäller de flesta undersökningarna, så behöver man inte förbereda sig inför intervjun och deltagandet förutsätter inte någon särskild kunskap eller särskilda färdigheter.

Vid intervjun ställer intervjuaren dig frågor, och ofta kan du välja ditt svar bland färdiga svarsalternativ. Det finns inte rätta eller fel svar.

Kan intervjun göras någon annanstans än i mitt hem?

Ja. Intervjun kan göras på någon annan lugn plats, till exempel på ett bibliotek eller på ett kafé.

Hur vet jag att datainsamlingen görs av Statistikcentralen?

Statistikcentralen skickar på förhand ett brev till dem som valts med i undersökningen. I brevet berättas vilka uppgifter som samlas in, hur de samlas in och vad de används till.

Vid intervjuundersökningar tar statistikintervjuaren kontakt med dig efter att brevet skickats, antingen för att göra intervjun eller komma överens om en tidpunkt för intervjun. Han/hon presenterar sig själv och den undersökning som intervjun gäller.

Om det är fråga om en intervju som görs ansikte mot ansikte, känner du igen intervjuaren på att denne har Statistikcentralens personkort.

Var hittar jag mer information om statistiken eller undersökningen?

Mer information får du av kontaktpersonen för statistiken eller undersökningen. Deras kontaktinformation finns nedan i brevet du fått. Informationen finns också på webbsidorna för respektive statistik eller undersökning.

Varför görs enkätundersökningar?

Statistikcentralen samlar in uppgifter för framställning av statistik och utredningar som berör samhället.

Uppgifter och åsikter frågas av människor gällande sådana teman, om vilka uppgifter inte kan erhållas ur administrativt material och administrativa register. Sådana ämnesområden är bland annat tidsanvändning, arbetsförhållanden och hushållens konsumtion.

Hur samlar Statistikcentralen in uppgifter?

Statistikcentralen samlar in uppgifter genom att intervjua människor ansikte mot ansikte eller per telefon. Uppgifter samlas också in med post- och webbenkäter.

Datainsamlingssättet varierar beroende på statistiken och undersökningens tema. I vissa datainsamlingar kan uppgiftslämnaren själv välja det sätt att svara som passar bäst, till exempel mellan telefonintervju och att svara via internet.

Mer information om datainsamlingsmetoderna

Till vad används mina uppgifter?

Utgående från uppgifter som samlas in sammanställs statistik och görs utredningar, som utnyttjas i det samhälleliga beslutsfattandet. I till exempel kommunerna används uppgifterna vid planeringen av daghems-, hälsovårds- och åldringstjänster. Uppgifterna behövs också för utvärdering och uppföljning av effekterna av de beslut som fattats.

Statistiken och utredningarna utnyttjas av förvaltningen, näringslivet, forskare, media, företag och sammanslutningar samt privatpersoner.

 Datainsamlingar från företag

Är enkäten lagstadgad och obligatorisk? Vem är förpliktad att lämna uppgifter?

Företag är förpliktade att lämna uppgifter om de ärenden som särskilt specificerats i statistiklagen. Att enkäten är lagstadgad framgår av följebrevet. För att få en tillförlitlig helhetsbild är uppgifterna från alla företag viktiga. Ansökan om befrielse från att besvara enkäten ska göras skriftligt. Ansökan ska adresseras till Statistikcentralens registratorskontor.

Varför förpliktar lagen mig att svara?

Syftet med skyldigheten att lämna uppgifter som föreskrivs i statistiklagen är att säkerställa tillgången till tillförlitliga statistiska uppgifter.

Syftet med statistiklagen är att skapa förutsättningar för ett effektivt och enhetligt statistikväsende, som beaktar både nationella och internationella informationsbehov. Enligt EU:s statistikförfattningar är Statistikcentralen skyldig att producera sådana statistikuppgifter om Finland som behövs för beslutsfattandet och planeringen i samhället samt för uppfyllandet av förpliktelser i anslutning till det internationella statistiksamarbetet.

Uppgifterna som samlas in är konfidentiella. Kan ni garantera att uppgifterna hålls sekretessbelagda?

Statistiklagen förpliktar Statistikcentralen att behandla uppgifterna konfidentiellt. De insamlade uppgifterna används för att producera statistik. Uppgifterna om enskilda uppgiftslämnare kan inte identifieras i statistiken som publiceras. Uppgifterna om enskilda uppgiftslämnare lämnas inte ut till andra myndigheter, men materialet kan användas för forskning. Också då har materialet bearbetats på ett sådant sätt att enskilda uppgiftslämnare inte kan identifieras.

Vad får uppgiftslämnaren som återrapport? Vad har jag för direkt nytta av deltagandet och statistiken?

De uppgiftsskyldiga uppgiftslämnarna får en återrapport om statistikuppgifterna som samlats in. Som återrapport fås till exempel jämförelseuppgifter om det egna företagets utveckling i förhållande till övriga företag inom näringsgrenen eller området. Statistiken som sammanställs av de insamlade uppgifterna tillgodoser också uppgiftslämnarnas egna informationsbehov. Att uppge så sanningsenliga och noggranna uppgifter som möjligt är alltså till fördel för alla.

Hurdana uppgifter efterfrågas?

Uppgifterna som efterfrågas är uppgifter som är nödvändiga för sammanställandet av statistik och som inte kan erhållas direkt ur administrativa register eller andra källor.

Vad gör ni med uppgifterna som samlas in? Vad används svaren till?

Uppgifterna som samlas in utgör statistikproduktionens primärmaterial. Statistiken som sammanställs av de insamlade uppgifterna betjänar beslutsfattandet, skapar förutsättningar för forskning samt hjälper till att skapa en tillförlitlig bild av samhället. Med en datainsamling kan uppgifter till flera olika statistikgrenar produceras.

Var publiceras resultaten?

Man kan bekanta sig med resultaten från datainsamlingarna på sidan för respektive enskild datainsamling. Statistiken publiceras på Statistikcentralens webbplats i avsnittet Statistik. Dessutom erbjuder Statistikcentralen skräddarsydda utredningar, statistikmaterial och undersökningstjänster. Ytterligare information om dessa finns i webbtjänsten, i avsnittet Produkter och tjänster.

Jag levererar motsvarande uppgifter till andra myndigheter. Varför kan ni inte använda dem?

Vid framställning av statistik utnyttjas alltid i första hand uppgifter som redan samlats in i andra sammanhang. Genom direkt datainsamling insamlas bara sådana uppgifter som är nödvändiga för framställandet av statistik och som inte kan erhållas på annat sätt. Om ni är säkra på att ni levererar exakt motsvarande uppgifter till andra myndigheter enligt motsvarande tidtabell, hoppas vi att ni kontaktar kontaktpersonerna för datainsamlingen.

Varför deltar vi i flera undersökningar?

Målgrupperna som deltar i undersökningen bestäms utgående från undersökningens målsättning. Till exempel de största företagen inom sin näringsgren deltar ofta i flera undersökningar, för att täckningen efter näringsgren ska vara tillräcklig. På samma sätt är kommuner och läroanstalter med i många olika undersökningar.

Vad händer om jag inte har tid att besvara enkäten?

Det lönar sig att börja besvara enkätundersökningarna i god tid, så att man vid behov kan komplettera enkätblanketten innan de slutliga uppgifterna skickas in. Tiden som går åt till att besvara enkäten kan förkortas genom att man noggrant bekantar sig med anvisningarna som skickats. Tidtabellen för datainsamlingen finns på datainsamlingens sida.

Kan vi få mer tid, eftersom vår uppgiftslämnare är på semester eller annars förhindrad att besvara enkäten?

Det lönar sig att kontakta Statistikcentralen och från fall till fall förhandla om huruvida det är möjligt att få mer tid att besvara enkäten.

Hur hittar jag mer information om enkäterna och intervjuerna ni gör?

Statistikcentralens datainsamlingar har samlats på denna webbplats. På webbplatsen finns allmän information om datainsamlingarna. Dessutom har varje datainsamling sin egen sida, där man hittar en beskrivning av datainsamlingen, mer detaljerade svarsanvisningar, kontaktinformation samt annat tilläggsmaterial som behövs. Man kan välja datainsamling förutom från den alfabetiska listan också efter uppgiftslämnare, ämnesområde och tidpunkt. Mer information finns i följebrevet och kan också fås av kontaktpersonen som nämns på datainsamlingens sida.

Hur väljs de företag som deltar? Kan ni fråga något annat företag?

När det gäller de flesta metoder är det i praktiken inte möjligt att byta ut en uppgiftslämnare mitt i en undersökning.

Målet med statistikundersökningen bestämmer vilken målgrupp man är intresserad av. Oftast används ett urval i stället för en totalundersökning för att spara in på kostnader och minska svarsbördan. I urvalsundersökningar väljs svarspersonerna oftast ut slumpmässigt, men urvalssannolikheten kan variera. Inom företagsstatistik är sannolikheten för stora företag att bli utvalda till uppgiftslämnare i allmänhet större än för mindre företag. Valet av urvalsmetod påverkas av bl.a. forskningsdesign, datainsamlingssätt och kostnader.

Hur kan jag försäkra mig om att det uttryckligen är Statistikcentralen som samlar in uppgifterna och inte till exempel något kommersiellt företag?

Vid datainsamlingar som görs av Statistikcentralen får varje uppgiftslämnare alltid skriftliga anvisningar angående undersökningen. Uppgiftslämnarna får information om bl.a. de insamlade uppgifternas användningsändamål, vilka tillvägagångssätt som används, skyldigheten att lämna uppgifter och motiveringar till denna samt om andra nödvändiga detaljer som påverkar uppgiftslämnandet.

Jag vill besvara era enkäter via internet, är det möjligt?

Det är möjligt att besvara en stor del av enkäterna via internet. Information om svarsmöjligheterna finns på datainsamlingens ingångssida.

Mitt företag borde besvara er enkät, men jag har tappat svarsblanketten. Hur hittar jag blanketterna och anvisningarna?

Svarsanvisningar och eventuellt annat stödmaterial har samlats på ingångssidan till respektive datainsamling. Vid behov hjälper kontaktpersonerna för datainsamlingen i problemsituationer.

Var ser jag i vilka datainsamlingar mitt företag deltar?

För företagen tillhandahåller Statistikcentralen en tjänst (länk till sidan Tilläggstjänster för företag), där företaget kan kontrollera i vilka av Statistikcentralens datainsamlingar företaget deltar.

I tjänsten finns information om bland annat kommande datainsamlingar och tidpunkt för dem. Genom att så snabbt som möjligt informera företagen om kommande datainsamlingar och om ändringar i dem strävar man efter att göra det enklare för företagen att förbereda sig för datainsamlingarna och delta i dem. Man kan beställa användaridentifikationer för tjänsten.

Kan ni ta bort mitt företag från undersökningen?

Om befrielse från skyldigheten att lämna uppgifter föreskrivs i 8 § i statistiklagen (Finlex). Ansökan om befrielse från skyldigheten att lämna uppgifter ska göras skriftligt.

Den uppgiftsskyldiga kan antingen helt eller delvis befrias från skyldigheten att lämna uppgifter. När det prövas om befrielse ska beviljas ska man beakta både uppgiftslämnarens möjligheter att lämna uppgifterna i fråga och uppgifternas betydelse för framställningen och utnyttjandet av statistiken. Med oskälig olägenhet för uppgiftslämnaren avses att uppgiftslämnaren behandlas annorlunda än andra uppgiftslämnare. Grund för en befrielse kan t.ex. vara konkurs, förstört bokföringsmaterial eller att företagaren inlett sin verksamhet alldeles nyss.

Vi får tidvis post av er som är adresserad till en person som inte längre arbetar inom vår organisation. Hur kan vi ange de ändrade uppgifterna?

När det gäller undersökningar och enkäter är det lättast att ta kontakt med kontaktpersonerna för datainsamlingen för att ange de ändrade uppgifterna. Kontaktinformationen finns i följebrevet och på datainsamlingens egna sidor. Om de ändrade uppgifterna gäller Statistikcentralens publikationer eller andra produkter, kan man också ändra adress- och övriga kunduppgifter på en webblankett.

Min räkenskapsperiod går ut först efter förfallodagen för uppgifterna. Har det någon inverkan?

I anvisningarna för datainsamlingen finns information om hur man man borde gå tillväga om räkenskapsperioden går ut efter förfallodagen för uppgifterna. I flera enkäter efterfrågas uppgifterna för den räkenskapsperiod som går ut under det statistikår som nämns på blanketten. Ibland samlas uppgifterna in för ett helt kalenderår och inte en räkenskapsperiod. För att utreda saken är det bäst att kontakta kontakpersonen för ifrågavarande datainsamling.