XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Värmeproduktion

Beskrivning av datainsamlingen

Enkäten över värmeproduktion insamlas uppgifter om värmeproduktion efter produktionsform, bränslen som förbrukas vid produktionen samt såld värme eller värmeförbrukning inom kraftverksområdet. Som statistikperiod används ett kalenderår.

Statistikföringen av el- och värmeproduktion grundar sig på EU:s förordning om energistatistik (Europaparlamentets och rådets förordning nr 1099/2008 om energistatistik), i vilken de årliga och kortsiktiga rapporteringsskyldigheterna beskrivs.

Statistikcentralen insamlar uppgifterna om separat värmeproduktion. Datainsamlingen om elproduktion samt om samproduktion av el och värme görs av Finsk Energiindustri r.f..

Datainsamlingen inleds årligen i mars. Tidsfristen för datainsamlingen är i april.

Från vem samlas uppgifterna in

Enkäten omfattar alla elproducenter samt de värmeproducenter vars årliga produktion är totalt 10 000 megawattimmar (MWh) eller vars värmeproduktionskapacitet är minst 5 megawatt (MW).

Produktions- och bränsleuppgifterna för alla elproducenter fås från Finsk Energiindustri rf:s datainsamling om elstatistik.

När det gäller Statistikcentralens direkta datainsamling grundar sig skyldigheten att lämna uppgifter på Statistiklagen (280/2004, 14 §).

Till vad används uppgifterna?

Uppgifterna används vid utarbetande av statistik över el- och värmeproduktion samt för uppföljning och analys av el- och värmeproduktionens struktur och använda bränslen. Uppgifterna utnyttjas dessutom i inventeringen av växthusgaser, på Statistikcentralens webbplats för energistatistik och för internationell rapportering (EU, IEA, FN).
Uppgifterna används också för rapportering i anknytning till direktivet om energieffektivitet (2012/27/EU).

Material från datainsamlingen används i följande statistik:

Behandling av uppgifter

Statistiklagen förpliktar Statistikcentralen att behandla uppgifterna konfidentiellt och de används bara för statistiska ändamål.

Ändring

Enkätens nya namn är Värmeproduktion (tidigare El- och värmeproduktion), eftersom uppgifter om elproduktionen och samproduktionen av el och värme erhålls via Finsk Energiindustri r.f.:s enkät. Statistikens namn är oförändrat El- och värmeproduktion.

I Statistikcentralens bränsleklassificering har det skett ändringar fr.o.m. 1.1.2015. Målet är att få mer tillförlitliga uppgifter om användningen av förnybar energi och särskilt träbränslen på en riksomfattande nivå.

Hur ofta insamlas uppgifterna?

Årligen