XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Lämmön tuotanto

Tiedonkeruun kuvaus

Lämmön tuotantokyselyssä kerätään tietoa laitosalueen teollisuus- ja kaukolämmön tuotannosta, hankinnasta ja kulutuksesta sekä tuotantoon kuluneista polttoaineista. Tilastointiajanjaksona käytetään kalenterivuotta.

Sähkön ja lämmön tuotannon tilastointi perustuu EU:n energiatilastoasetukseen (Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus N:o 1099/2008 energiatilastoista), jossa on kuvattu vuosittaiset ja lyhyen aikavälin raportointivelvoitteet.

Tilastokeskus kerää lämmön erillistuotantoa koskevat tiedot. Sähköntuotannon sekä sähkön ja lämmön yhteistuotannon tiedonkeruu suoritetaan Energiateollisuus ry:ssä.

Tiedonkeruu aloitetaan vuosittain maaliskuussa. Tiedonkeruun määräaika on huhtikuussa.

Keneltä tietoja kerätään?

Tiedustelun piiriin kuuluvat lämmöntuottajat, joiden vuosituotanto on yhteensä 10 000 megawattituntia (MWh) tai joiden lämmöntuotantokapasiteetti on vähintään 5 megawattia (MW).

Sähköntuottajien tuotanto- ja polttoainetiedot saadaan Energiateollisuus ry:n sähkötilaston tiedonkeruusta.

Mihin tietoja käytetään?

Tietoja käytetään sähkön ja lämmön tuotantotilaston laadinnassa, sähkön ja lämmön tuotantorakenteen ja käytettyjen polttoaineiden seurannassa sekä analysoimisessa. Tietoja hyödynnetään lisäksi kasvihuonekaasujen inventaariossa, Tilastokeskuksen energiatilastojen verkkopalvelussa ja kansainvälisessä raportoinnissa (EU, IEA, YK).

Tietoja käytetään myös energiatehokkuusdirektiiviin (2012/27/EU) liittyvässä raportoinnissa.

Tiedonkeruun aineistoa käytetään seuraavissa tilastoissa:

Peruste

Tilastolaki (280/2004)

Tietojen käsittely

Tilastolaki velvoittaa Tilastokeskuksen käsittelemään tiedot luottamuksellisesti ja niitä käytetään vain tilastollisiin tarkoituksiin.

Muutos

Kyselyn uusi nimi on Lämmön tuotanto (aikaisempi nimi Sähkön ja lämmön tuotanto), koska sähköntuotannon sekä sähkön ja lämmön yhteistuotannon tiedot saadaan Energiateollisuus ry:n kyselystä. Tilaston nimi pysyy ennallaan Sähkön ja lämmön tuotanto.

Tilastokeskuksen polttoaineluokituksessa on tullut muutoksia1.1.2015 alkaen. Tavoitteena on saada luotettavammat tiedot uusiutuvan energian ja erityisesti puupolttoaineiden käytöstä valtakunnan tasolla.

Kuinka usein tietoja kerätään?

Vuosittain toistuva