XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Contact information

Contents
Mikko Pitkänen
029 5513 469

Telephone: +358 29 551 1000
General inquiries
Koivisto Miia
029 5513 656

Telephone: +358 29 551 1000
Service email
maksutase@tilastokeskus.fi