XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Käsitteet ja määritelmät

Suomessa ja ulkomailla asuva | Euroalue | Rooli | Arvopaperisaamiset- ja velat | Yritysryhmä, emo-, tytär-, osakkuus- ja sisaryritys sekä sivuliike | Saamiset ja velat selvityskauden alussa ja lopussa | Nettomuutos | Valuuttakurssimuutokset | Muu arvonmuutos | Maturiteetti | Noteerattu ja noteeraamaton osakeyhtiö sekä muu yhtiömuoto | Vastapuolimaat

Suomessa ja ulkomailla asuva

Tässä kyselyssä Suomessa asuvaksi määritellään talousyksikkö, jonka taloudellinen toiminta keskittyy pysyvästi Suomeen, ja jolla on Suomessa toimipaikka tai tuotantolaitos, josta käsin toimintaa harjoitetaan. Toiminta on pysyvää, jos taloudellista toimintaa harjoitetaan vähintään vuoden ajan. Muut talousyksiköt ovat ulkomailla asuvia.

Käytännössä kaikki Suomeen rekisteröidyt yhteisöt ovat Suomessa asuvia. Poikkeuksena ovat Suomeen rekisteröityjen yhteisöjen ulkomaiset sivuliikkeet, jotka määritellään ulkomailla asuviksi. Vastaavasti ulkomaille rekisteröityjen yhteisöjen sivuliikkeet Suomessa määritellään Suomessa asuviksi.

Pohjoismaiden Investointipankki (NIB), Euroopan unionin instituutiot ja muut kansainväliset järjestöt määritellään ulkomailla asuviksi ja eritellään omilla maakoodeillaan.

Sivun alkuun

Euroalue

Euroopan unionin yhteisvaluutan euron käyttöön ottaneet Euroopan unionin jäsenvaltiot merentakaisine alueineen sekä Euroopan keskuspankki (EKP) ja Euroopan vakausmekanismi (EVM).

Sivun alkuun

Rooli

Tiedonantajat on jaettu kolmeen eri rooliin sektoriluokituksensa perusteella. Lomakesivut muokkaantuvat automaattisesti tiedonantajan roolista riippuen.

Rooli 1: Sektorit S11 (yritykset) ja S1313 (paikallishallinto)

Rooli 2: Sektori S1311 (valtionhallinto)          

Rooli 3: Sektorit S125 (muut rahoituksen välittäjät), S126 (rahoituksen ja vakuutuksen välitystä avustavat laitokset) ja S127 (konsernin sisäiset rahoitusyksiköt ja rahanlainaajat)

Tiedonantajan Sektoriluokitus 2012 -luokitusstandardin mukainen sektoritieto on saatavilla Tilastokeskuksen yritysrekisteristä.

Sivun alkuun

Arvopaperisaamiset ja -velat

Roolin 1 ja 2 tiedonantajat antavat tietoja myös arvopapereista. Tietoja tulee antaa vain yritysryhmän sisäisistä ulkomaisista arvopaperisaamisista ja -veloista.

Arvopaperisaamisia ovat jälkimarkkinakelpoiset osakkeet, joukkolainat ja rahamarkkinapaperit, joista lomakkeella annetaan tietoja joukkolainoista ja rahamarkkinapapereista.

Joukkolainoja ovat jälkimarkkinakelpoiset, alkuperäiseltä maturiteetiltaan yli vuoden mittaiset velkapaperit. Rahamarkkinapapereita ovat jälkimarkkinakelpoiset, alkuperäiseltä maturiteetiltaan enintään 12 kuukauden mittaiset velkapaperit, kuten esimerkiksi yritys- tai sijoitustodistukset.

Jälkimarkkinakelpoisiin joukkolainoihin ja rahamarkkinapapereihin liittyvät ulkomaiset velat ilmoitetaan markkina-arvoon, joka sisältää velkakirjalle kertyneen koron (ns. dirty price -hintaan).

Tietoja johdannaissopimuksista ei anneta arvopaperisaamisissa tai -veloissa, vaan erillisellä Johdannaissopimukset-lomakkeella.

Sivun alkuun

Yritysryhmä, emo-, tytär-, osakkuus- ja sisaryritys sekä sivuliike

Tässä kyselyssä yritysryhmällä tarkoitetaan kahden tai useamman talousyksikön muodostamaa kokonaisuutta, jossa yksi talousyksiköistä hallitsee välittömästi vähintään 10 % tai välillisesti yli 50 % äänivallasta kaikissa muissa kyseisen yritysryhmän yhteisöissä.

Käsitteenä yritysryhmä on lähellä kirjanpidon käsitettä konserni. Yritysryhmä kattaakin aina vähintään samaan konserniin kuuluvat talousyksiköt, mutta joissain tapauksissa yritysryhmä voi sisältää myös yrityksen kirjanpidossa konserniin kuulumattomia talousyksiköitä.

Yritysryhmäsuhde määräytyy sen perusteella, onko vastapuoli tiedonantajan näkökulmasta:

  1. emoyritys
  2. tytär-, osakkuusyritys tai sivuliike
  3. sisaryritys

Sivun alkuun

Saamiset ja velat selvityskauden alussa ja lopussa

Jälkimarkkinakelpoisiin joukkolainoihin ja rahamarkkinapapereihin liittyvät saamiset ja velat selvityskauden alussa ja lopussa ilmoitetaan markkina-arvoon, joka sisältää velkakirjalle kertyneen koron (ns. dirty price -hinta). Kaikkiin muihin velkainstrumentteihin liittyvät saamiset ja velat ilmoitetaan ilman kertynyttä maksamatonta korkoa.

Saamisten ja velkojen kanta- ja muutostiedoilla tulee olla seuraava keskinäinen yhteys: saamiset tai velat selvityskauden alussa + nettomuutos + valuuttakurssimuutokset + muut arvonmuutokset = saamiset tai velat selvityskauden lopussa.

Ensimmäisellä raportointikerralla annetaan tiedot myös saamisten ja velkojen alkukannoista.

Sivun alkuun

Nettomuutos

Nettomuutos-kohdassa annetaan selvityskauden aikana suoritettujen ostojen ja myyntien tai nostojen ja kuoletusten välinen ero. Suoritukset ilmoitetaan tapahtumapäivän kurssiin. Mikäli kyseessä on muu kuin euromääräinen erä, muunnetaan suoritus euroiksi käyttäen Euroopan keskuspankin julkaisemaa tapahtumapäivän keskikurssia.

Sivun alkuun

Valuuttakurssimuutokset

Tässä kohdassa annetaan tiedot selvityskauden aikana valuuttakurssien muutoksista aiheutuneista saamisten ja velkojen arvonmuutoksista. Valuuttakurssimuutos on positiivinen, kun saaminen tai velka kasvaa, ja negatiivinen, kun saaminen tai velka vähenee.

Sivun alkuun

Muu arvonmuutos

Muut arvonmuutokset ovat raportoitavan neljänneksen aikana saamisten tai velkojen arvossa muista syistä kuin ostoista, myynneistä ja kuoletuksista tai valuuttakurssimuutoksista aiheutuneita arvonmuutoksia. Muu arvonmuutos -kohtaa ei tarvitse täyttää lomakkeelle (paitsi Korot-lomakesivulla), vaan se lasketaan lomakkeelle automaattisesti muista ilmoitetuista muuttujista. Niiden suuruutta on syytä kuitenkin seurata aktiivisesti, sillä tavallisesti ne ovat lähellä nollaa ja suuret muut arvonmuutokset voidaan tulkita esimerkiksi luokitusmuutoksiksi. Luokitusmuutoksella tarkoitetaan esimerkiksi tilannetta, jossa erän yritysryhmäjaottelu siirtyy neljänneksen aikana esimerkiksi yrityskaupan seurauksena yritysryhmän ulkopuolisesta yritysryhmän sisäiseksi. Luokitusmuutoksesta tulee aina mainita Lisätietoja-kentässä.

Sivun alkuun

Maturiteetti

Pitkäaikaisiksi saamisiksi ja veloiksi määritellään alkuaan yli 12 kuukauden mittaiset saamiset ja velat. Myös saamiset ja velat, joiden aikaa ei ole määritelty, katsotaan pitkäaikaisiksi.

Sivun alkuun

Noteerattu ja noteeraamaton osakeyhtiö sekä muu yhtiömuoto

Noteerattuja yhtiöitä ovat yhtiöt, joiden osakkeet ovat jälkimarkkinoilla noteerattuja oman pääoman ehtoisia siirtokelpoisia arvopapereita ja joiden osakkaat vastaavat yhtiön veloista ja muista sitoumuksista vain yhtiön osakkeisiin sijoittamallaan pääomalla.

Noteeraamattomia osakeyhtiöitä ovat yhtiöt, joiden osakkeet ovat jälkimarkkinoilla noteeraamattomia oman pääoman ehtoisia siirtokelpoisia arvopapereita ja joiden osakkaat vastaavat yhtiön veloista ja muista sitoumuksista vain yhtiön osakkeisiin sijoittamallaan pääomalla.

Muita yhtiömuotoja ovat muut kuin noteeratut ja noteeraamattomat osakeyhtiöt. Muita yhtiömuotoja ovat esimerkiksi yhteisön sivuliikkeet sekä yhtiöt, joiden osuudet eivät ole siirtokelpoisia ja joiden omistajat vastaavat yhtiön veloista ja muista sitoumuksista koko omaisuudellaan.

Sivun alkuun

Vastapuolimaat

Vastapuolimaana ilmoitetaan välittömän velallisen ja velkojan sijaintimaa. Useimmissa erissä myös Suomi on mukana vastapuolimaalistassa. Joukkolainoissa, rahamarkkinapapereissa ja osakkeissa velallinen on paperin liikkeeseenlaskija ja velkoja on paperin hallussapitäjä.

Maiden lisäksi erittely sisältää kansainvälisiä järjestöjä, jotka ovat Euroopan Keskuspankki (EKP), Euroopan investointipankki (EIB), Euroopan unionin instituutiot, Pohjoismaiden Investointipankki (NIB) ja muut kansainväliset järjestöt.

Jos saamisen tai velan vastapuolimaa vaihtuu liiketoiminnan tuloksena, tieto muutoksesta annetaan Muut arvonmuutokset -kohdassa. Muutoksesta tulee mainita Lisätietoja-kentässä.

Johdannaispörsseissä tehdyt vakioidut johdannaissopimukset ilmoitetaan pörssin sijaintimaan mukaan ja vakioimattomat, kahdenväliset sopimukset ilmoitetaan vastapuolen sijaintimaan mukaan.

Sivun alkuun