XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Kvartalsenkät om finansiella fordringar och skulder (BOPQ)

Beskrivning av datainsamlingen

I enkäten insamlas uppgifter om finländska företags och sammanslutningars finansiella fordringar och skulder (koncerninterna och -externa) på kvartalsnivå.

Från vem samlas uppgifterna in

Uppgifterna samlas in från de största företagen och sammanslutningarna som har verksamhet i Finland och betydande utländska eller inhemska finansiella fordringar och skulder. Enkäten omfattar alla inhemska sektorer (exkl. monetära finansinstitut, investeringsfonder, försäkringsföretag, hushåll och arbetspensionsanstalter).

Till vad används uppgifterna?

De insamlade uppgifterna används för framställning av statistik över betalningsbalansen och statistik över utlandsställningen samt statistik över direktinvesteringar. Dessutom utnyttjas uppgifterna vid sammanställandet av nationalräkenskaperna.

Framställningen av statistiken grundar sig på EU-förordningar och på Europeiska centralbankens riktlinjer.

Behandling av uppgifter

Resultaten från datainsamlingen publiceras som statistik, där enskilda svarspersoners uppgifter inte kan identifieras. Undersökningsmaterialet kompletteras med bakgrundsuppgifter ur de administrativa material som står till förfogande. Material och sammanslaget material får bara lämnas ut för vetenskapliga undersökningar och statistiska utredningar. Utlämningen av material sker alltid på ett sådant sätt att det inte är möjligt att direkt identifiera dem som deltagit i undersökningen.

Ändring

Tidigare har månadsenkäten om utländska finansiella fordringar och skulder genomförts av Statistikcentralen och Finlands Bank som en gemensam datainsamling. Fr.o.m. statistikåret 2017 övergår ansvaret för datainsamlingen i sin helhet till Statistikcentralen. I samband med det läggs Månadsenkäten om utländska finansiella fordringar och skulder ned och motsvarande uppgifter samlas fr.o.m. 1.1.2017 in i Kvartalsenkäten om finansiella fordringar och skulder.

Beslutet om ändring av datainsamlingen om kreditbeståndet fattades 12.6.2015 och enligt det kombineras datainsamlingen om kreditbeståndet med betalningsbalansens nya OFIQ-enkät. En ny OFIQ-datainsamling startas emellertid inte, utan datainsamlingen kombineras med Kvartalsenkät om finansiella fordringar och skulder.

Kvartalsenkät om finansiella fordringar och skulder ersätter den månatliga enkäten om utländska finansiella fordringar och skulder (BOPM) fr.o.m. statistikåret 2017.

Hur ofta insamlas uppgifterna?

Kvartalsvis