XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Begrepp och definitioner

Utländska finansiella fordringar och skulder

I denna enkät avses med utländska finansiella fordringar sådana finansiella fordringar som inlänningar har på utlänningar. Med utländska finansiella skulder avses inlänningars finansiella skulder till utlänningar.

Inlänningar och utlänningar

Som inlänningar (finländska) klassificeras enheter som har sin permanenta ekonomiska hemvist i Finland och en lokalitet i Finland varifrån verksamheten bedrivs, t.ex. ett arbetsställe eller en produktionsanläggning. Permanent är hemvisten om enheten utövar ekonomiska aktiviteter och transaktioner i Finland under en period på minst ett år. Övriga ekonomienheter klassificeras som utlänningar (utländska).

Företagsgrupp

Med företagsgrupp avses i datainsamlingen en helhet som bildas av två eller flera ekonomienheter, där en ekonomienhet direkt innehar minst 10 procent eller indirekt, dvs. via andra sammanslutningar, över 50 procent av röstetalet i alla andra sammanslutningar inom företagsgruppen.

Begreppet företagsgrupp är nära besläktat med bokföringsbegreppet koncern. Begreppet företagsgrupp omfattar alltid åtminstone alla ekonomienheter som ingår i samma koncern. I vissa fall kan en företagsgrupp även omfatta ett större antal ekonomienheter än detta, ifall ovan nämnda villkor uppfylls.

Också en fysisk person kan vara en ekonomienhet som ingår i samma företagsgrupp som den rapporteringsskyldiga sammanslutningen, om denna direkt innehar minst 10 % eller indirekt över 50 % av röstetalet i den rapporteringsskyldiga sammanslutningen.

Inom företagsgruppen kan den inländska rapporterande sammanslutningen  stå i ett förhållande till:

det utländska moderbolaget, dvs. en utländsk ekonomienhet som innehar direkt minst 10 % eller indirekt över 50 % av den rapporteringsskyldiga finländska sammanslutningens röstetal.

ett utländskt dotter- eller intressebolag eller en filial, dvs. en utländsk ekonomienhet där den inländska inrapporterade sammanslutningen direkt innehar minst 10 % eller indirekt över 50 % av röstetalet.

ett utländskt systerbolag, dvs. en sådan utländsk ekonomienhet inom samma företagsgrupp som inte är moder-, dotter- eller intresseföretag eller filial till den finländska rapporteringsskyldiga sammanslutningen. Ekonomienheter i ett systerbolagsförhållande har ett gemensamt moderbolag, som emellertid inte är ägare till ekonomienheterna i systerbolagsförhållande via samma ägarkedja.

Utländskt moderbolag

I datainsamlingen avses med utländskt moderbolag en ekonomienhet som är registrerad utomlands och som direkt innehar minst 10 % eller indirekt (dvs. via andra sammanslutningar) över 50 % av röstetalet i den rapporteringsskyldiga finländska sammanslutningen.

Utländskt dotter- och intressebolag samt utländsk filial

I datainsamlingen avses med utländskt dotter- och intressebolag samt utländsk filial en ekonomienhet som klassificeras som utlänning och där den finländska sammanslutningen som omfattas av rapporteringsskyldigheten innehar direkt minst 10 % eller indirekt över 50 % av röstetalet.

Utländskt systerbolag

I datainsamlingen avses med utländskt systerbolag en utländsk ekonomienhet som hör till samma företagsgrupp som den rapporteringsskyldiga finländska sammanslutningen och som inte är den rapporteringsskyldiga finländska sammanslutningens moder-, dotter- eller intressebolag eller filial. Systerbolagen har dock ett gemensamt moderbolag som emellertid inte äger systerbolagen via samma ägarkedja.

Bolagsform

Noterade aktiebolag är bolag vars aktier är på sekundärmarknaden noterade värdepapper som hänför sig till eget kapital och som kan överlåtas och vars aktieägare ansvarar för bolagets skulder och andra förbindelser endast med det kapital som placerats i aktierna.

Onoterade aktiebolag är bolag vars aktier är på sekundärmarknaden onoterade värdepapper som hänför sig till eget kapital och som kan överlåtas och vars aktieägare ansvarar för bolagets skulder och andra förbindelser endast med det kapital som placerats i aktierna.

Andra bolagsformer utgörs av andra än noterade eller onoterade aktiebolag. Andra bolagsformer är till exempel sammanslutningens filialer i ett annat land samt bolag vars innehav inte kan överlåtas och vars ägare ansvarar för bolagets skulder och andra förbindelser med hela sin förmögenhet.