XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Käsitteet ja määritelmät

Ulkomaiset rahoitussaamiset ja -velat

Tässä kyselyssä ulkomaisia rahoitussaamisia ovat Suomessa asuvan rahoitussaamiset ulkomailla asuvalta. Ulkomaisia rahoitusvelkoja ovat Suomessa asuvan rahoitusvelat ulkomailla asuvalle.

Suomessa ja ulkomailla asuva

Suomessa asuviksi määritellään talousyksiköt, joiden taloudellinen toiminta keskittyy pysyvästi Suomeen, ja joilla on Suomessa jokin paikka, josta käsin toimintaa harjoitetaan, esim. toimipaikka tai tuotantolaitos. Toiminta on pysyvää, jos taloudellista toimintaa harjoitetaan vähintään vuoden ajan.

Käytännössä kaikki Suomeen rekisteröidyt yhteisöt ovat Suomessa asuvia. Poikkeuksena ovat Suomeen rekisteröityjen yhteisöjen ulkomaiset sivuliikkeet, jotka määritellään ulkomailla asuviksi. Vastaavasti ulkomaille rekisteröityjen yhteisöjen sivuliikkeet Suomessa määritellään Suomessa asuviksi.

Pohjoismaiden Investointipankki (NIB), Euroopan unionin instituutiot, kuten Euroopan investointipankki (EIB), ja muut kansainväliset järjestöt määritellään ulkomailla asuviksi ja eritellään tiedonkeruussa omilla maakoodeillaan.

Suora ja välillinen omistusprosentti

Suora omistusprosentti kuvaa yhteisön omistusosuutta toisesta yhteisöstä suoraan siten, ettei omistusketjussa ole kahden yhteisön välissä muita omistajia. Välillinen omistusprosentti kuvaa yhteisön omistusosuutta toisesta yhteisöstä silloin, kun omistusosuus toisesta yhteisöstä ei ole suora, vaan omistusketju kulkee muiden yhteisöjen kautta. Omistusosuus voi erota äänivaltaosuudesta.

Yritysryhmä

Tiedonkeruussa yritysryhmällä tarkoitetaan kahden tai useamman talousyksikön muodostamaa kokonaisuutta, jossa yksi talousyksiköistä hallitsee suoraan vähintään 10 % tai välillisesti, eli muiden yhteisöjen kautta, yli 50 % äänivallasta kaikissa muissa kyseisen yritysryhmän yhteisöissä.

Käsitteenä yritysryhmä on lähellä kirjanpidon käsitettä konserni. Yritysryhmä kattaakin aina vähintään kaikki samaan konserniin kuuluvat talousyksiköt. Joissain tapauksissa yritysryhmä voi kuitenkin sisältää myös tätä laajemman joukon talousyksiköitä, mikäli yllä mainitut ehdot täyttyvät.

Myös luonnollinen henkilö voi olla raportointivelvollisen yhteisön yritysryhmään kuuluva talousyksikkö, mikäli tämä hallitsee suoraan vähintään 10 % tai välillisesti yli 50 % äänivallasta raportointivelvollisessa yhteisössä.

Yritysryhmän sisällä suomalaisella raportointivelvollisella yhteisöllä  voi olla suhde:

Ulkomaiseen emoyhtiöön eli ulkomaiseen talousyksikköön, jolla on suoraan vähintään 10 %:n tai välillisesti yli 50 %:n osuus suomalaisen raportointivelvollisen yhteisön äänivallasta.

Ulkomaiseen tytär- tai osakkuusyhtiöön tai sivuliikkeeseen eli ulkomaiseen talousyksikköön, jossa suomalaisella raportoitavalla yhteisöllä on suoraan vähintään 10 %:n tai välillisesti yli 50 %:n osuus äänivallasta.

Ulkomaiseen sisaryhtiöön eli sellaiseen samaan yritysryhmään kuuluvaan ulkomaiseen talousyksikköön, joka ei ole suomalaisen raportointivelvollisen yhteisön emo-, tytär- tai osakkuusyhtiö tai sivuliike. Sisaryhtiösuhteessa olevia talousyksiköitä yhdistää yhteinen emoyhtiö, joka ei kuitenkaan omista sisaryhtiösuhteessa olevia yhteisöjä saman omistusketjun kautta.

Ulkomainen emoyhtiö

Tiedonkeruussa ulkomaisella emoyhtiöllä tarkoitetaan ulkomaille rekisteröityä talousyksikköä, joka hallitsee suoraan vähintään 10 % tai välillisesti (eli muiden yhteisöjen kautta) yli 50 % äänivallasta raportointivelvollisessa suomalaisessa yhteisössä.

Ulkomainen tytär- ja osakkuusyhtiö ja sekä sivuliike

Tiedonkeruussa ulkomaisella tytär- ja osakkuusyhtiöllä sekä sivuliikkeellä tarkoitetaan ulkomailla asuvaa talousyksikköä, jossa suomalainen raportoitava yhteisö hallitsee äänivallasta suoraan vähintään 10 % tai välillisesti yli 50 %.

Ulkomainen sisaryhtiö

Tiedonkeruussa ulkomaisella sisaryhtiöllä tarkoitetaan raportointivelvollisen suomalaisen yhteisön kanssa samaan yritysryhmään kuuluvaa ulkomaista talousyksikköä, joka ei ole suomalaisen raportointivelvollisen yhteisön emo-, tytär- tai osakkuusyhtiö tai sivuliike. Sisaryhtiöitä yhdistää yhteinen emoyhtiö, joka ei kuitenkaan omista sisaryhtiöitä saman omistusketjun kautta.

Yhtiömuoto

Noteerattuja osakeyhtiöitä ovat yhtiöt, joiden osakkeet ovat jälkimarkkinoilla noteerattuja oman pääoman ehtoisia siirtokelpoisia arvopapereita ja joiden osakkaat vastaavat yhtiön veloista ja muista sitoumuksista vain yhtiön osakkeisiin sijoittamallaan pääomalla.

Noteeraamattomia osakeyhtiöitä ovat yhtiöt, joiden osakkeet ovat jälkimarkkinoilla noteeraamattomia oman pääoman ehtoisia siirtokelpoisia arvopapereita ja joiden osakkaat vastaavat yhtiön veloista ja muista sitoumuksista vain yhtiön osakkeisiin sijoittamallaan pääomalla.

Muita yhtiömuotoja ovat muut kuin noteeratut ja noteeraamattomat osakeyhtiöt. Muita yhtiömuotoja ovat esimerkiksi yhteisön toisessa maassa sijaitsevat sivuliikkeet sekä yhtiöt, joiden osuudet eivät ole siirtokelpoisia ja joiden omistajat vastaavat yhtiön veloista ja muista sitoumuksista koko omaisuudellaan.