XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Årsenkäten om utländska finansiella fordringar och skulder (BOPA)

Beskrivning av datainsamlingen

Statistikcentralen samlar in uppgifter från icke-finansiella företag, finansiella företag (inkl. försäkringsföretag), kommunerna och staten om deras utländska finansiella fordringar och skulder. I enkäten rapporteras uppgifter om rapporteringsskyldiga sammanslutningars och deras finländska dotterbolags utländska finansiella fordringar och skulder. Enkäten omfattar utländska fordringar och skulder inom och utanför företagsgruppen. Vid behov frågas vissa uppgiftslämnare efter en separat redovisning av företagsköp och fusioner.

Från vem samlas uppgifterna in

De inhemska icke-finansiella företag, finansiella företag (inkl. försäkringsföretag) och enheter inom den offentliga sektorn som valts med i urvalet är skyldiga att lämna uppgifter.

Till vad används uppgifterna?

Tidigare har årsenkäten om utländska finansiella fordringar och skulder genomförts av Statistikcentralen och Finlands Bank som en gemensam datainsamling. Fr.o.m. statistikåret 2016 övergår ansvaret för datainsamlingen i sin helhet till Statistikcentralen.

Material från datainsamlingen används i följande statistik:

Behandling av uppgifter

Statistiklagen förpliktar Statistikcentralen att behandla uppgifterna konfi-dentiellt och de används uteslutande för statistik- och undersökningsända-mål. Uppgifterna publiceras på ett sådant sätt att uppgifter om enskilda fö-retag inte kommer fram.

Hur ofta insamlas uppgifterna?

Årligen