XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Yleistä tietoa tiedonkeruusta

Keneltä tietoja kerätään?

Tiedonkeruun piiriin kuuluvat kaikki yksityisen ja julkisen sektorin toimipaikat, joilla on palkattua henkilöstöä vähintään yhden henkilötyövuoden verran. Kysely osoitetaan toimipaikan rekrytoinneista vastaavalle henkilölle. Tiedonkeruussa on mukana noin 2 500 eri toimipaikkaa joka vuosineljänneksellä.

Hyvinvointialueille vuoden 2023 alussa siirtyvät toimipaikat ilmoittavat tiedot 1.12. tilanteen mukaisesti sektorin muuttumisesta riippumatta.

Miten tietoja kerätään?

Tiedonkeruu toteutetaan neljännesvuosittain ns. yhdistelmätiedonkeruuna: ensisijaisesti tiedot kerätään verkossa itse täytettävällä lomakkeella ja myöhemmässä vaiheessa puhelinhaastatteluina. Jokainen mukaan valikoitunut toimipaikka saa vastauskutsun sähköpostitse tiedonkeruun käynnistyessä.

Luottamuksellisuus

Tilastotarkoituksiin kerättävät tiedot ovat viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999, 24 §, 1 mom., kohta 16) mukaan salassa pidettäviä. Kerättyjä tietoja käytetään vain tilastollisiin tarkoituksiin, ja tutkimukseen osallistuneet toimipaikat eivät käy ilmi julkaistavista tuloksista.

Tutkimusaineistoon liitetään taustatietoja Tilastokeskuksen käytössä olevista hallinnollisista aineistoista. Toimitetuista tiedoista muodostetut tietoaineistot arkistoidaan toistaiseksi.

Tilastokeskus voi tilastolain (280/2004) 13 §:n mukaan luovuttaa aineistoja tieteellisiin tutkimuksiin ja tilastollisiin selvityksiin. Aineistot luovutetaan sellaisessa muodossa, että tutkimukseen osallistuneiden toimipaikkojen suora tunnistaminen ei ole mahdollista. Rekrytointi toimipaikoissa -osioita koskevat aineistot luovutetaan tutkimuskäyttöön Tampereen yliopiston Tietoarkistoon. Tätä ennen kaikki yksittäisen toimipaikan tunnistamisen mahdollistavat tiedot poistetaan.

Tiedot on suojattu asiattomalta käytöltä Tilastokeskuksen antamien tietosuojamääräysten mukaisesti. Tilastolaki kieltää tilastotarkoituksiin kerättyjen tietojen käytön tutkinnassa, valvonnassa, oikeudenkäynnissä, hallinnollisessa päätöksenteossa tai yritystä koskevassa asian käsittelyssä. Toimipaikkojen yksikkötason tietoja Tilastokeskuksessa voivat käsitellä vain ne henkilöt, joiden tehtävien hoitaminen edellyttää ko. tietojen käyttöä. Tilastokeskuksen tietosuojavastaavan sähköpostiosoite on tietosuoja@tilastokeskus.fi.

Tietosuojaseloste

Miksi osallistuminen on tärkeää?

Toimipaikkatason tietoa avointen työpaikkojen määrästä, rekrytointivaikeuksista ja viimeisimmän työpaikan täyttöön liittyvistä piirteistä saadaan ainoastaan tämän neljännesvuosittain toteutettavan tutkimuksen avulla. Toimipaikkojen rekrytoinneista saatujen tietojen perusteella muodostetaan koko maan ja kaikki toimialat kattava kuva työmarkkinoiden nykytilanteesta.

Elinkeinoelämä ja työvoimahallinto tarvitsevat ajantasaista ja pitkän aikavälin vertailukelpoista tietoa työmarkkinoiden kehityksestä. Tutkimustulosten avulla kyetään paremmin kohdentamaan toimia työvoiman kysynnän ja tarjonnan tasapainottamiseksi sekä rekrytointiongelmien tunnistamiseksi ja niiden korjaamiseksi.

Keruun taustalla oleva lainsäädäntö

Avoimet työpaikat -tilaston laadinta perustuu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseen (N:o 453/2008).

Tiedonantovelvollisuus

Avoimet työpaikat -tilaston laadintaan tarvittavia tietoja kerätään tilastolain (280/2004) 14 ja 15 §:ään perustuvan tiedonantovelvollisuuden nojalla. Elinkeinonharjoittajat, kuntien ja valtion liikelaitokset, voittoa tavoittelemattomat yhteisöt ja säätiöt, valtion viranomaiset sekä kunnat ja kuntayhtymät ovat velvolli­sia antamaan salassapitosäännösten estämättä tilastojen laatimisen kannalta välttämättömät tiedot Tilasto­keskukselle. Tilastolain 21 §:n mukaan Tilastokeskuksella on oikeus saada tiedot maksutta. Tiedonkeruusta on käyty lain edellyttämät neuvottelut työnantajajärjestöjen kanssa.

Tiedonantajilla on oikeus tilastolain 8 §:n nojalla hakea vapautusta tiedonantovelvollisuudesta kokonaan tai osittain, jos tietojen antamisesta aiheutuu tiedonantajalle kohtuutonta haittaa, eikä vapauttaminen oleelli­sesti vaikeuta tilaston laatimista eikä tilastojen luotettavuus ja käytettävyys olennaisesti heikkene. Kohtuu­ton haitta tarkoittaa tiedonantajan poikkeavaa asemaa suhteessa muihin tiedonantajiin.

Lisätietoa tiedonantovelvollisuudesta ja siitä vapauttamisesta sekä lomake vapautuksen hakemiseen: Lisäpalvelut yrityksille. Hakemuksessa on oltava tutkimuksen vastauskutsun tunniste TK/313/10.00.01/2022.