XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Svarsanvisning

Hur har arbetsstället valts ut för undersökningen?

Varje kvartal deltar 2 500 arbetsställen i undersökningen. Arbetsställena har tagits ut från Statistikcentralens företags- och arbetsställeregister med slumpmässigt urval så att arbetsställen av varierande storlek inom olika näringsgrenar och i olika områden ska vara så väl representerade som möjligt. Registret innehåller uppgifter om hundratusentals finländska arbetsställen.

Ett arbetsställe som valts med i undersökningen deltar högst två år i följd under samma kvartal. Efter det kan arbetsstället väljas ut nästa gång först om två år efter den senaste svarsomgången.

Hur kontaktas arbetsställena?

För att kunna uppdatera arbetsställets kontaktinformation och för att nå den rätta kontaktpersonen kontaktas arbetsställena som ingår i undersökningen per telefon före den egentliga datainsamlingen börjar. Med tanke på resultatens tillförlitlighet är det ytterst viktigt att kontaktinformationen är uppdaterad, vilket också gör det enklare att svara.

Alla arbetsställena som uppgett sin e-postadress får per e-post ett meddelande om att svara på webblanketten. Under datainsamlingens gång skickas totalt tre påminnelser till dem som inte svarat. De som inte svarat kontaktas senare också per telefon, och då görs intervjun per telefon.

Vad krävs för att kunna delta?

Blanketten öppnas med de vanligaste webbläsarna så det går att svara via de flesta datorer som används i företagen. På grund av datorns skyddsinställningar är det möjligt att blanketten inte öppnas direkt i ett eget fönster utan det krävs att ett popup-fönster tillåts under sessionen. Följ anvisningarna i webbläsaren för att öppna fönstret på skärmen.

Anvisningar för användningen och ifyllandet av webblanketten

Webblanketten framskrider beroende på svaren, alla svarar inte på alla frågor. Det tar i genomsnitt 10–15 minuter att svara. I de frågor där man frågar om t.ex. rekrytering av antalet ordinarie anställda eller visstidsanställda eller antalet lediga jobb räcker en god uppskattning som svar om man inte vet det exakta antalet.

På blanketten finns en infoknapp och genom att klicka på den visas anvisningar som gäller frågan.

Det är också möjligt att gå tillbaka på blanketten och granska eller korrigera svaren. Man kan korrigera och komplettera uppgifterna om arbetsstället under hela den tid datainsamlingen pågår.

Att logga in på webblanketten

Varje arbetsställe som ingår i urvalet har fått ett e-postmeddelande där vi ber arbetsstället besvara enkäten. I meddelandet finns en länk till webblanketten samt arbetsställets användaridentifikation (8 tecken) och lösenord (8 tecken), som behövs vid inloggningen. Användaridentifikationen och lösenordet skrivs på samma sätt som de angetts i meddelandet utan mellanslag, med skillnad på stora och små bokstäver.

Logga in på webblanketten

Exempelblanketter som kan skrivas ut på sidan Blanketter

Med hjälp av modellblanketten kan man på förhand gå igenom det som frågas vilket gör att det blir lättare att svara då de uppgifter som behövs är tillgängliga vid svarstillfället.

Till sidan Blanketter

Följebrev

Ett meddelande om insamlingen har skickats per e-post till alla arbetsställen som deltar i undersökningen. Undersökningens följebrev finns i sin helhet som bilaga till meddelandet.