XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Ohjeet vastaamiseen

Miten toimipaikka on valittu mukaan vastaamaan?

Tutkimukseen osallistuu neljänneksittäin 2 500 toimipaikkaa, jotka on poimittu satunnaisotannalla Tilastokeskuksen yritys- ja toimipaikkarekisteristä siten, että eri toimialojen ja alueiden erikokoiset toimipaikat olisivat mahdollisimman hyvin edustettuina. Rekisteri sisältää satojen tuhansien suomalaisten toimipaikkojen tiedot.

Tutkimukseen valittu toimipaikka on mukana korkeintaan kahtena peräkkäisenä vuotena samalla neljänneksellä, minkä jälkeen toimipaikka voi tulla seuraavan kerran valituksi vasta kahden vuoden kuluttua viimeisimmästä vastauskerrasta.

Miten toimipaikkaan otetaan yhteyttä?

Tutkimuksessa mukana oleviin toimipaikkoihin otetaan ennen varsinaisen tiedonkeruun alkua yhteyttä puhelimitse rekisteristä saatujen toimipaikan yhteystietojen päivittämiseksi ja oikean yhteyshenkilön löytämiseksi. Ajantasaiset yhteystiedot ovat ensiarvoisen tärkeitä tulosten luotettavuuden kannalta. Ne myös helpottavat vastaamista.

Sähköpostikutsut verkkolomakkeelle vastaamiseksi lähetetään kaikkiin sähköpostiosoitteen antaneisiin toimipaikkoihin. Tiedonkeruun kuluessa vastaamattomille lähetetään kaikkiaan kolme muistutusviestiä. Vastaamattomia toimipaikkoja tavoitellaan myöhemmin myös puhelimitse, jolloin haastattelu tehdään puhelimessa.

Mitä ennakkovaatimuksia vastaamiseen on?

Lomake avautuu kaikilla yleisimmin käytössä olevilla selaimilla, joten vastaaminen onnistuu valtaosalla yrityskäytössä olevista koneista. Tietokoneen suojausasetuksista johtuen on mahdollista, että lomake ei avaudu suoraan omaan ikkunaan vaan edellyttää ponnahdusikkunan (pop up) sallimista istunnon ajaksi. Seuraa selaimelle tulevaa ohjetta ikkunan avaamiseksi näytölle.

Ohjeet verkkolomakkeen käyttämiseen ja täyttämiseen

Verkkolomake etenee vastauksista riippuen, kaikki eivät vastaa kaikkiin kysymyksiin. Vastaaminen vie aikaa keskimäärin 10–15 minuuttia. Niissä kysymyksissä, joissa tiedustellaan esimerkiksi haettujen vakinaisten tai määräaikaisten työntekijöiden tai avointen työpaikkojen lukumääriä vastaukseksi riittää hyvä arvio, jos tarkka lukumäärätieto ei ole tiedossa.

Lomakkeella on info-painike, josta saa tarvittaessa kysymyskohtaisia lisätietoja.

Tarvittaessa lomakkeella pääsee myös taaksepäin tarkistamaan tai korjaamaan vastauksiaan. Verkkolomakkeelle pääsee korjaamaan ja täydentämään toimipaikan tietoja koko tiedonkeruun ajan.

Kirjautuminen verkkolomakkeelle

Jokaiseen otoksessa olevaan toimipaikkaan on lähetetty sähköpostitse vastauskutsu, jossa on linkki verkkolomakkeelle sekä toimipaikkakohtainen käyttäjätunnus (8 merkkiä) ja salasana (8 merkkiä) lomakkeelle kirjautumista varten. Käyttäjätunnus ja salasana kirjoitetaan juuri siinä muodossa kuin ne on annettu vastauskutsussa, ilman tyhjiä välilyöntejä, isot ja pienet kirjaimet eroteltuina.

Kirjaudu verkkolomakkeelle

Tulostettavat esimerkkilomakkeet Lomakkeet-sivulta

Mallilomakkeen avulla voi tutustua kysyttäviin asioihin ennakolta, jolloin vastaaminen helpottuu, kun tarvittavat tiedot ovat vastaamishetkellä saatavilla.

Lomakkeet-sivulle

Saatekirje

Vastauskutsu on lähetetty kaikille tutkimukseen osallistuville toimipaikoille sähköpostitse. Tutkimuksen saatekirje on kokonaisuudessaan viestin liitteenä.