XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Begrepp och definitioner

Referenstider

Referenstiden för statistiken över lediga arbetsplatser är den första dagen i den sista månaden för varje kvartal (1.3, 1.6, 1.9 eller 1.12).

Samtidigt frågar man i Arbets- och näringsministeriets arbetsgivarintervju, som genomförs samtidigt med undersökningens datainsamling, om sökning av arbetskraft under de senaste 12 månaderna, annat förknippat med det tillsatta jobbet under de senaste tre månaderna och om framtidsutsikterna för de följande 12 månaderna.

Arbetsställe

Med arbetsställe avses en enhet som verkar på en adress och som bedriver en typ av verksamhet. Med en typ av verksamhet avses verksamheten inom en näringsgren.

Antal anställda

Antalet anställda anges som antalet avlönade personer på arbetsstället (de som finns på lönelistorna). Även anställda som arbetar utanför det fysiska arbetsstället, så att säga på "fältet" (t.ex. lärare, lokalvårdare, serviceman) räknas med.

Om det inte finns avlönade anställda på arbetsstället, dvs. företagaren betalar lön bara till sig själv, hör arbetsstället inte till undersökningens målpopulation. I sådana fall anges uppgiften separat på webblanketten.

Rekrytering av anställda

Med rekrytering av anställda avses en situation där personalen söks utanför arbetsstället för alla typer av anställningar (ordinarie, visstidsanställda, vikarier, hyrd arbetskraft). Rekryteringen kräver att arbetsstället aktivt söker arbetstagare. Rekryteringen avslutas om jobbet tillsätts eller om ingen anställs. Som sökt arbetstagare räknas varje rekrytering även om samma person anställs flera gånger eller om ingen anställs.

Svårigheter vid rekrytering

Med svårigheter vid rekrytering avses problem i rekryteringsprocessen, dvs. då man försöker hitta arbetskraft. Här beaktas inte sådana fall som beror på arbetsställets interna (rekryterarens) problem.

Ordinarie anställning/visstidsanställning

Ordinarie anställning är en anställning som är i kraft tills vidare eller stadigvarande och ofta förknippad med en prövotid. En visstidsanställning har ett på förhand fastställt slutdatum.

Ledigt jobb

Ett ledigt jobb är ett helt nytt jobb eller ett existerande jobb för vilket arbetsgivaren aktivt söker en anställd. Jobbet bör också kunna sökas av andra än dem som redan är anställda på arbetsstället och det kan vara planerat att tillsättas genast eller först senare.

Svårtillsatt arbete

Ett svårtillsatt arbete är ett ledigt arbete som enligt arbetsgivarens subjektiva åsikt är svårt att besätta trots aktiva rekryteringsåtgärder, t.ex. på grund av avsaknad av sökande eller brist på tillräckligt kvalificerade sökanden.

Användning av inhyrd personal

I frågor som gäller rekrytering av personal och antalet lediga jobb beaktas alla jobb som tillsätts eller har tillsatts med inhyrd personal.

Målgruppen företag som bedriver personaluthyrning

När det gäller företag som bedriver personaluthyrning inkluderas i antalet anställda också den personal som hyrs ut. I frågor som gäller rekrytering, senast tillsatt jobb och antalet lediga jobb omfattas bara den personal som behövs för att sköta verksamheten vid det egna kontoret, med räknas inte de anställda som hyrs ut.

Undersökningen omfattar inte

  • Arbetskraftsbyråns platser med lönestöd, dvs. sysselsatta med arbetskraftsbyråns lönestöd.
  • Personer med läroavtal, vilka alltid är förknippade med någon typ av utbildnings- och lönestöd.
  • Vikarier till personer som är alterneringslediga eller får deltidstillägg i deltidsarbete (varvid en arbetslös anställs för den resterande arbetstiden).
  • Anställda hos extern underleverantör eller entreprenör.