XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Käsitteet ja määritelmät

Viiteajat

Avoimet työpaikat -tilaston viiteajankohtana on kunkin vuosineljänneksen viimeisen kuukauden ensimmäinen päivä (1.3., 1.6., 1.9. tai 1.12.).

Samassa yhteydessä toteutettavassa työ- ja elinkeinoministeriön työnantajahaastattelussa tiedustellaan työvoiman hakemista viimeksi kuluneelta 12 kuukaudelta, täytetyn työpaikan piirteitä viimeksi kuluneelta kolmelta kuukaudelta ja tulevaisuuden näkymiä seuraavilta 12 kuukaudelta.

Toimipaikka

Toimipaikalla tarkoitetaan yhdessä osoitteessa toimivaa yksikköä, jossa harjoitetaan yhdenlaista toimintaa. Yhdenlaisella toiminnalla viitataan yhdellä toimialalla harjoitettavaan toimintaan.

Henkilöstömäärä

Henkilöstömäärä ilmoitetaan toimipaikan palkkaamien henkilöiden lukumääränä (palkkalistoilla olevat henkilöt). Myös fyysisen toimipaikan ulkopuolella, niin sanotusti ”kentällä” työskentelevät työntekijät (esim. opettajat, siistijät, huoltomiehet) lasketaan mukaan.

Jos toimipaikassa ei ole palkattua henkilöstöä eli jos yrittäjä maksaa palkkaa vain itselleen, toimipaikka ei kuulu tutkimuksen kohdejoukkoon. Näissä tapauksissa tieto merkitään itsenäisesti verkkolomakkeelle.

Työntekijöiden hakeminen

Työntekijöiden hakemisella tarkoitetaan tilannetta, jossa henkilöstöä haetaan toimipaikan ulkopuolelta kaikenlaisiin työsuhteisiin (vakinaiset, määräaikaiset, sijaiset, vuokratyövoima). Hakeminen edellyttää toimipaikalta aktiivista toimintaa työntekijän/työntekijöiden saamiseksi. Haku päättyy työpaikan täyttöön tai työntekijää/työntekijöitä ei saada. Haetuksi työntekijäksi lasketaan jokainen haku, vaikka sama henkilö palkattaisiin monta kertaa tai vaikka työntekijää ei saataisikaan.

Hakuvaikeudet

Hakuvaikeuksilla tarkoitetaan rekrytointiprosessissa esiintyviä ts. Työvoiman saamiseen liittyviä ongelmia. Tässä ei huomioida sellaisia tapauksia, jotka johtuvat toimipaikan sisäisistä (rekrytoijasta) ongelmista.

Vakituinen / määräaikainen työsuhde

Vakituinen työsuhde on toistaiseksi voimassa oleva tai pysyvä ja siihen liittyy usein koeaika. Määräaikaisella työsuhteella on ennakolta määritelty päättymisaika.

Avoin työpaikka

Avoin työpaikka on kokonaan uusi työpaikka tai olemassa oleva työpaikka, johon työnantaja etsii aktiivisesti hoitajaa. Työpaikan on oltava haettavissa myös toimipaikan ulkopuolisille, ja se voi olla suunniteltu täytettäväksi heti tai vasta myöhemmin.

Vaikeasti täytettävä työpaikka

Työnantaja on kokenut vaikeuksia avoimen työpaikan täyttämisessä (subjektiivinen mielipide). Esimerkiksi, aktiivisista toimenpiteistä huolimatta hakijoita ei ole ollut tai hakijat eivät ole olleet riittävän päteviä.

Vuokratyövoiman käyttö

Työvoiman hakua ja avointen työpaikkojen määrää koskevissa kysymyksissä huomioidaan kaikki paikat, jotka täytetään tai on täytetty vuokratyövoimalla.

Kohteena työvoiman vuokrausliike

Työvoiman vuokrausliikkeiden osalta henkilöstömäärään luetaan mukaan myös ulkopuolelle vuokrattava henkilöstö. Sen sijaan työvoiman hakua, viimeksi täytettyä työpaikkaa ja avointen työpaikkojen määrää koskevissa kysymyksissä tiedustelu koskee ainoastaan vuokrausliikkeen oman toimiston pyörittämiseen tarvittavaa henkilöstöä, ei ulkopuolelle vuokrattavia työntekijöitä.

Tutkimuksen ulkopuolelle jäävät

  • Työvoimatoimiston palkkatukipaikat eli työvoimatoimiston palkkatuella työllistetyt.
  • Oppisopimussuhteessa olevat henkilöt, joihin liittyy aina jonkinlainen koulutus- tai palkkatuki.
  • Vuorotteluvapaalla tai osa-aikalisällä osa-aikatyössä olevien sijaiset (jolloin palkataan työtön tekemään loput työajasta).
  • Ulkopuolisen alihankkijan tai urakoitsijan työntekijät.