XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Avointen työpaikkojen tutkimus

Tiedonkeruun kuvaus

Avoimet työpaikat -tilasto on otostutkimus, jossa kysytään toimipaikkakohtaisesti tietoja avoimista työpaikoista. Työ- ja elinkeinoministeriön työvoimapalveluita koskevaan tutkimukseen kerätään tietoja samassa yhteydessä.

Tilaston laadinta perustuu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseen n:o 453/2008 sekä komission asetuksiin n:o 1062/2008 ja n:o 19/2009.

Kutakin toimipaikkaa haastatellaan korkeintaan kahtena peräkkäisenä vuotena aina samalla vuosineljänneksellä. Kyselyyn vastataan joko verkkolomakkeella tai puhelinhaastattelussa.

Keneltä tietoja kerätään?

Tiedonkeruun piiriin kuuluvat kaikki yksityisen ja julkisen sektorin toimipaikat, joilla on palkattua henkilöstöä vähintään yhden henkilötyövuoden verran. Tiedustelu osoitetaan toimipaikan rekrytoinneista vastaavalle henkilölle.

Tiedonkeruussa on mukana noin 2 500 eri toimipaikkaa joka vuosineljänneksellä.

Avoimet työpaikat -tilaston tiedot kerätään tilastolain (280/2004) 14 ja 15 §:ssä säädetyn tiedonantovelvollisuuden nojalla. Lisätietoa tiedonantovelvollisuudesta on tiedonkeruusivujen osiossa ”Yleistä tietoa tiedonkeruusta”.

Mihin tietoja käytetään?

Tiedonkeruussa saatuja tietoja käytetään avoimet työpaikat -tilaston laadintaan sekä työ- ja elinkeinoministeriön liitännäisen osalta työmarkkinoiden lyhyen aikavälin muutosten tarkasteluun, niiden ennakointiin sekä julkisen työnvälityssektorin markkinaosuuden seurantaan.

Tulokset kuvastavat työvoiman kysyntää ja siinä tapahtuneita muutoksia työnantajan näkökulmasta tarkasteltuna. Keskeisimpiä tiedonkäyttäjiä ovat EU:n tilastovirasto Eurostat, työ- ja elinkeinoministeriö, muut poliittiset päättäjät sekä media.

Tiedonkeruun aineistoa käytetään seuraavissa tilastoissa:

Peruste

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus 453/2008

Tietojen käsittely

Tilastolaki velvoittaa Tilastokeskusta käsittelemään tiedot luottamuksellisina ja niitä käytetään vain tilastollisiin tarkoituksiin. Julkaistuista tuloksista ei ilmene yksittäisen toimipaikan antamia vastauksia.

Tilastokeskus voi käyttää ja luovuttaa aineistoja vain tieteellisiin tutkimuksiin ja tilastollisiin selvityksiin. Tiedot luovutetaan sellaisessa muodossa, että tutkimukseen osallistuneiden toimipaikkojen suora tunnistaminen ei ole mahdollista. Tutkijoille tutkimuskäyttöön Tampereen yliopiston Tietoarkistoon luovutetaan Rekrytointi toimipaikoissa -osioita koskeva aineisto. Ennen arkistoon luovuttamista kaikki yksittäisen vastaajan tunnistamisen mahdollistavat tiedot poistetaan.

Kuinka usein tietoja kerätään?

Neljännesvuosittainen