XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Ofta frågade frågor (FAQ)

Kan jag avbryta ifyllandet av blanketten och fortsätta senare?

Det går bra att avbryta ifyllandet och fortsätta senare. Om du måste avbryta, ska du klicka på knappen Fortsätt senare. Nästa gång öppnas blanketten på samma ställe där du avbröt besvarandet. Dina tidigare svar har sparats på blanketten.

Kan jag besvara enkäten om arbetsställets kontaktuppgifter har ändrats?

Man kan själv korrigera de kontaktuppgifter som ändrats direkt på blanketten.

Om arbetsstället inte har några anställda, vad ska jag göra?

Om antalet anställda vid arbetsstället är noll (0) vid svarstidpunkten avslutas enkäten och du kommer till sista sidan av blanketten.

Ska jag svara på frågorna på hela företagets nivå?

Enkäten genomförs arbetsställevis. Uppgifter samlas alltid in för det arbetsställe som fått ett meddelande om att besvara enkäten.

Går det att sammanslå flera arbetsställen och lämna uppgifter för allas del på samma gång?

Uppgifter samlas alltid in för det arbetsställe som fått ett meddelande om att besvara enkäten. Av organisatoriska skäl är det ibland svårt att särskilja uppgifterna, men målet är att hitta en sådan enhet som så bra som möjligt motsvarar det arbetsställe som valts med i urvalet och för vilket man separat kan lämna uppgifter. 

Vi har inte rekryterat någon på länge, är det meningsfullt att svara?

Alla svar som de arbetsställen som valts med i urvalet lämnar är väsentliga för att undersökningen ska lyckas och för att uppgifterna ska vara tillförlitliga. Det är viktigt att också sådana arbetsställen svarar som inte har rekryterat någon på en lång tid och som inte har några lediga jobb under datainsamlingstidpunkten.

Det här är ett litet arbetsställe, lönar det sig att svara?

Alla svar som de arbetsställen som valts med i urvalet lämnar är väsentliga för att undersökningen ska lyckas och för att uppgifterna ska vara tillförlitliga. Det är viktigt att arbetsställen av varierande storlek svarar och också sådana arbetsställen som inte har rekryterat någon på en lång tid och som inte har några lediga jobb vid datainsamlingstidpunkten.

Jag fick ett meddelande om att delta i undersökningen men jag vet ingenting om rekrytering, vad ska jag göra?

Enkäten riktas till den person som ansvarar för rekryteringen på arbetsstället. Om du inte är rätt person att svara kan du skicka meddelandet vidare per e-post till rätt person eller skicka e-post till forskaren med ansvar för undersökningen på den adress som nämns i meddelandet.

Kan jag svara på pappersblankett?

I det första skedet kan man bara svara på en webblankett, men i ett senare skede går det också att svara via en telefonintervju.

Information av den här typen får inte ges ut om arbetsstället. Kan jag svara "anonymt"?

Uppgifterna behandlas konfidentiellt och svarsmaterialet används bara för statistikföring och vetenskapliga undersökningar. Undersökningsresultaten publiceras alltid i sådan form att det inte går att identifiera uppgifter som enskilda arbetsställen lämnat. För att svaren ska kunna användas för statistiska ändamål på ett ändamålsenligt sätt är det nödvändigt att vi också har tillgång till bakgrundsinformation om arbetsstället.

Vad är nyttan med denna undersökning?

Näringslivet och arbetskraftsförvaltningen behöver information som gör det möjligt att rikta verksamheten bättre för att balansera efterfrågan och utbudet på arbetskraft samt för att identifiera och rätta till problem vid rekryteringen. Svårtillsatta arbetsplatser är t.ex. ett av de ämnesområden som är särskilt intressant i undersökningen.

Till vad används uppgifterna?

Uppgifterna används för statistikföring av lediga jobb både i Finland och i Europa. Uppgifterna i Statistikcentralens undersökning om lediga arbetsplatser kompletterar Arbets- och näringsministeriets statistik över lediga jobb. Också uppgifter om rekrytering av anställda, rekryteringssvårigheter och om särdragen under tillsättandet av det senaste jobbet beskriver nuläget på arbetsmarknaden. Genom att följa med förändringar på årsnivå kan arbetskraftsförvaltningen identifiera utvecklingen på arbetsmarknaden och vid behov avhjälpa missförhållanden.